گیلگمش از دام قاچاقچیان رها شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

تندیس گیلگمش که به همراه شــماری دیگر از آفرینههای (:آثار) باستانی برجایمانده از هزارهی نخست پیش از زایش (:میالد) از خانهی یک قاچاقچی یادمانهای باستانی در کرمانشاه ســر در آورده بود از سوی یگان حفاظت میراثفرهنگی کشف و ضبط شد. به گزارش ایسنا و به گفتهی روابطعمومی یگان حفاظت میراثفرهنگی، ســردار امیر رحمتالهی، فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی در این باره گفت: در پی روند دستگیری قاچاقچیان یادمانهای تاریخی و با آگاهی از فعالیت یکی از اهالی شهرستان هرسین در زمینهی نگهداری و خرید و فروش یادمانهای باستانی، پیگیری موضوع در دستور کار یگان حفاظت و فرماندهی انتظامی شهرستان هرسین جای گرفت. وی افزود: با به دســت آوردن سرنخهای نخستین و بهرهگیری از توانمندیهای حمایتی دادگســتری در عملیاتی از خانهی فرد یادشده ۶۰۱ آفرینهی تاریخی مانند تندیس گیلگمش، ریتون سفالی، کاسهی مفرغی، سکه و ... کشف و ضبط شد. فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی یادآور شد: با انجام کارشناسیهای فنی، اصالت آفرینههای کشفشده تایید شده است و گمان میرود پیشینهی آنها به روزگار سلوکی و اشکانی برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.