آتش هورالعظیم خاموش شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

علی ساری، نمایندهی مردم اهواز در مجلس، سهشنبه، 27 شــهریورماه 1397 خورشیدی، در گفتوگو با ایسنا گفت که آتشســوزی در تاالب هورالعظیم با کاهش دمای هوا و رســیدن به کمتر از 50 درجه مهار شــد. او شــوند (:دلیل) بنیادین این آتشسوزی را جابهجایی آب به دیگر جاها دانســت. نماینــدهی اهواز گفت که اقدامات ترکیه در زمینهی مرزهای آبی زیستبوم ایران و عراق بسیار آسیب میبیند و پافشاری کرد باید از راه دیپلماتیک گره آب را بگشاییم، نگذاریم که دولت ترکیه در این زمینه هرکاری دلش میخواهد انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.