دو گرشاسپ در شاهنامه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یکی از ریزبینانهترین گزارشهای شــاهنامه یاد کردن از بودن دو چهراد (:شــخصیت) در تاریخ کهن )arfhalf( و پیش از باستانی )ANFLHNW( ایران با نام گرشاســپ (کِرساســَپ در اوستا) اســت. بسیاری تنها یک گرشاسپ را میشناسند و آن گرشاسپ پسر اترت از دودمان سام، پهلوان زابلستانی (زرنگ)، است که در روزگار میانی پیشدادی میزیست و نامش در اوستا در جایگاه انسانی تاریخی آورده شده است. گرشاسپ کمتریادشده فرجامین شهریار روزگار پیشدادی (نخستین دودمان تاریخ ایران) است. این گرشاسپ، که به جای زو (اوَزو در اوستا) پسر تهماسپ پسر منوچهر پیشدادی بر تخت نشســت، پیشتر وزیر و یا فرمانده لشکریان زو بود. او برگزیدهی خود زو بوده اســت. زو پیرامون 20 ســال شهریاری کرد تا آنکه پس از او نیز تخت بیجانشــین ماند و آنگاه زابلســتانیان، قباد، (فرماندار دماوند) را بر تخت کشور آریاییان نشاندند. تکرار یک نام برای دو چهراد در تاریخ کهن ایران خــود نمایانگر باالتر رفتن دیرینگی این روزگار ناشناخته از تاریخ ایران است، زیرا در داستانسراییها، افسانهپرداز و استورهپرداز، کمابیش یک نام را بازآفرینی نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.