سوزندوزی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

سوزندوزی از صنایع دستی و هنرهای ایرانی است كه در استان سیستان و بلوچستان و برخی جاهای دیگر ایران و بیشتر به دست زنان انجام میشود. طرحهای سوزندوزی بیشتر از رویاهای زنان بلوچ الهام میگیرد. سوزندوزی شهرستان خاش در منطقهی ایرندگان آوازهی جهانی دارد و بسیاری از طرحهای زیبای سوزندوزی بلوچستان از آنجا سرچشمه گرفته است. در سوزندوزی روی سطح پارچههای ساده طرحهایی را با نخهای رنگی نقش میزنند. این كار با سوزن و قالب انجام و بخیههای نازكی روی پارچه دوخته میشود. سوزندوزی روشهای دوخت گوناگونی دارد. برای سوزندوزی بیشتر از كارگاه گلدوزی (قابی به ریخت مستطیل یا دایره برای صاف نگه داشتن پارچه) بهره میگیرند. این هنر بر روی پارچههای كتان، زربافت، ابریشمی، پشمی و پنبهای به روشهای گوناگون اجرا میشود و در آن از نخهای ابریشمی، پشمی، الیاف مصنوعی، نخ گالبتون، نخ نقده، نخ ملیله و نخ سرمه بهرهگیری میشود. سوزندوزی كه پیشینهای چندهزارساله دارد به گونهای شناسه و شناسنامهی هنری سیستان و بلوچستان به شمار میآید و با پیشینهای به درازای تاریخ مردم این منطقه یادآور پیوند هنر امروز این گستره با هنر پیشینیان این مرزوبوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.