دانش پلسـازی در روزگار ساسانی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

پُلسازی از روزگاراِن کهن در نگرش ایرانیان جایگاه بسزایی داشته است. در روزگار هخامنشی به انگیزهی نیازی که در این سرزمین به آبیاری وجود داشــته و از آنجا که سطح بعضی از رودخانهها پایینتر از زمینهای آبیاری بوده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.