خطر در کمین سنگنگارههای خوزستان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

در روزهای گذشته چالش دستاندازی به یکی از ارزشمندترین نقشبرجستههای ایران را در خوزستان، در گفتوگو با تنی چند از مسووالن میراثفرهنگی پیگیری کردم. دستاندازیای که در پیوند با اسفندماه 1396 خورشیدی است ولی به تازگی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.