مهر بورزیم، مهربانی بیفزاییم

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

جنگ و ویرانی، زمینلرزه و سیل، خشکسالی و بیماری در درازنای تاریخ همواره گریبانگیر انســان بوده اســت. این رخدادهــا روزی از ســر میگذرند و تنها مهرورزی اســت که در خاطرهی جمعی ملتها ثبت میشــود. فرقی نمیکنــد که دچار رخدادهــای ناگوار طبیعی که گریزی از آن نیســت باشــیم یــا درگیر جنگ کــه همواره ابزار دســت زیادهخواهان و زورمداران بوده و هســت، مهربانی تنها راه گذر از بزنگاههای تلخ اســت. مردمی که در روزهای دشــوار داشتههایشــان را میان هم بخــش میکنند یا حتا بــا واژهای و لبخندی بــرآوردن نیاز نیازمندی، داشــتن لبخندی بر لب، رویش قطره اشــکی بر کنج چشم برای همدردی با دردمندی، برخاستن جوانی از جای خود برای نشســتن سالمندی، کشیدن دستی بر شانهای خســته، پاسداشت حقوق دیگران، پاســداری از زیســتبوم و مهر به جانداران، میتوان سایهی مهربانی را بر جهان گستراند و مهربان ماند. مردم ســرزمین ما امروزه بیش از پیش درگیر دشــواریهای اقتصادی و پیرو آن تنگناهایی شدهاند که گاه برآیند آن بدخویی و بیمهری و دستیازی به حریم دیگران است. ولی درمیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.