همیاری دانشگاههای کپنهاگ و برلین برای کاوش در کرمانشاه

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرزانه خسروی

کاوش در تپــهی خیبر اســتان کرمانشــاه با همیاری دانشــگاههای کپنهاگ و برلین و با همکاری ادارهی کل میراث فرهنگی کرمانشاه و دانشگاه رازی از شهریورماه آغاز شده است. بــه گفتــهی روابطعمومــی ادارهکل میراثفرهنگی اســتان کرمانشــاه، سیف اهلل رنجبر مسوول ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان روانسر گفت: «این کاوش نخســتین کاوش باســتانی در شهرســتان روانسر اســت و از ارزش ویژه و باالیی برخودار اســت و دســتاوردها و برآیند (:نتیجه) آن هم برای شهرســتان و هم تاریخ ایران از ارزش بسزایی برخوردار است.» او یــادآوری کرد: «تپه خیبر در پیوند با دوران پیش از تایخ باســتان است و این اثر در تیرماه ســال ۸۴۳۱ به عنوان یکی از آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.» سرپرست کاوشهای باستانشناسی مشترک بینالمللی تپه خیبر نیز گفت: «این گســترهی (:محوطــه) تاریخی آثــار و برجایماندههای (:بقایای) ارزشمندی را از هزارهی پنجم پیش از میالد تا روزگار اشــکانی یعنی نزدیکبه دو هزار سال پیش در خودش جای داده است.» ســجاد علی بیگی افــزود: «در این کاوشها میخواهیــم در مــورد هــزارهی نخســت و هزاره دوم پیــش از میالد پژوهش کنیم و بر پایهی برخی یافتهها، به نگر (:نظر) میرســد در هــزارهی نخســت و دوم پیــش از میالد اینجا دژ (:قلعه) بســیار اســتوار و ارزشمندی بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.