سفر سرباز هخامنشی به دور ایران

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ســردیس ســرباز هخامنشــی همزمان با گشــایش آثار نمایشگاه «باستانشناســی و هنر ســرزمین هلند به روایت مــوزه درنتس» در دیرینکدهی (:موزه) ملی ایران به نمایش درمیآید. به گزارش ایســنا و به گفتهی محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزهها سردیس سرباز هخامنشی که پس از پیگیریهای حقوقی از وزارت امور خارجه و وکالی ایرانی در دادگاه الهه در آمریکا، پنجم مهرماه 1397 خورشیدی، با پرواز رییس جمهور به کشور برگردانده شد، ۰1 مهرماه، همزمان با گشایش نمایشگاه هلند در دیرینکدهی ملی ایران در بخش آثار هخامنشی این دیرینکده به نمایش گذاشته شد. همچنینعلیاصغرمونسان،معاونرییسجمهوروفرنشین(:رییس)سازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری، هشتم مهرماه، در صفحهی شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: «ســردیس ۰۰۵۲ ساله سرباز هخامنشــی که با تالش دولت پس از ۰9 سال به میهن بازگشته، یک اثر ملی و متعلق به مردم ایران است، این اثر بینظیر باستانی برای بازدید مردم فرهنگ دوست در شهرهای مختلف کشور نمایش داده میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.