سامانهی تلفنی برای پاسداری از یادمانهای تاریخی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

سامانهی فراگیر ارتباط تلفنی برای نگاهداری و پاســداری از یادمانهای تاریخی-فرهنگی راهاندازی شد. به گزارش ایلنا، ســردار امیــر رحمتالهی، فرمانــدهی یگان حفاظت میــراث فرهنگی از راهانــدازی ســامانهی فراگیــر ارتبــاط تلفنــی «۲669۰»خبــر داد و گفت: یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی به عنوان سرپرســت (:متولی) امــر حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی، در راســتای انجام ماموریتهای دســتوری (:ابالغی) با آرمان پیشگیری از جرم علیه یادمانهای ارزشمند تاریخی و رویارویی با سوداگران این بخش، با تکیه بر تجربههای مثبت به دست آمده در زمینــهی همکاریهای مردمی و بهرهمندی از توانمــدی الیههای گوناگــون اجتماعی موضوع برقراری کد مخابراتی و ســامانهی فراگیر ارتباط تلفنی را از سال 1396 خورشیدی برای آسانســازی پاســخگویی به کنشگران فرهنگی در دستور کار خود گذاشت. وی افــزود: بــا پیگیــری و هماهنگی ردههــای ســازمانی از راه آمادهســازی زیرســاختهای مــورد نیاز نســبت به راهانــدازی تلفن پنج رقمــی )۰966۲( شبانهروزی با توان ۰3 لینک (۰3 تماس همزمان) در سراســر کشور اقدام شد که با توانمدی ضبط و نگهداری گفتوگوها با آسانسازی در برقراری ارتباط مردمی آمادهی دریافت آگاهیها دربارهی جرمها در زمینهی میراث فرهنگی و پاسخگویی به گزارشهای مردمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.