بازسازی آرامگاه خشـایارشا ادامه دارد

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سپینود جم

بازسازی آرامگاه خشایارشاه در نقش رستم به دست گروهی از کارآزمودگان (:متخصصان) در حال انجام است. مصطفی رخشندهخو کارشــناس ارشد مرمت بنا و بافت، سرپرســت کارگاه بازسازی آرامگاه خشایارشــاه و مســوول محوطهی باســتانی نقشرســتم در گفتوگو با امــرداد دربارهی گامههــای (:مراحل) بازســازی ایــن یادمان تاریخی گفت: آرامگاه خشایارشا از یادمانهای ارزشــمند هخامنشــیان در نقش رستم است. این آرامگاه در گذر هزاران ســال دستخوش فرسایشهای بســیاری بوده است به گونهای که در بخشهایی از نقشبرجســتهها ترکها و شکستگیهای بسیاری زمینهی ویران شدن کندهکاریهای (:حجاری) ارزشمند این آرامگاه را فرآهم آورده اســت. از اینرو از شهریورماه 1396 خورشــیدی برنامــهی نــگاهداری و بازسازی این یادمان با اولویت شناخت، ثبت و ضبط مشخصات فنی آفرینه (:اثر) و همچنین ارزیابــی عوامل آسیبســان در برنامهی کار پایگاه پارسهـپاسارگاد جای گرفت. وی کارهای حفاظتی که تا کنون برای بازسازی این آرامگاه انجام شده است را اینگونه بر شمرد: مستندنگاری آرامگاه و نقوش برجسته آن: این مســتندنگاری با روش ترکیبی فتوگرامتری و اسکن لیزر انجام شده است. راهاندازی کارگاه مرمت با ایجاد داربست برای دسترسی به فراز آرامگاه و همچنین روبهروی نقشبرجستهها: این داربســت در اندازههای نزدیــک به 6 متر درازا، 6 متــر پهنا و بلندای ۵6 متر با در نگر (:نظر) داشــتن نکات ایمنی ایجاد شده اســت و برای آسانی دسترسی به بخشهای گوناگــون آفرینه (:اثر) یک ردیف پلکان در پنج ایستگاه نمودارسازی (:طراحی) و نصب شده است. آغاز پژوهشهای نگاهداری یادمان: هماکنون پژوهشهــای فنی و آسیبشناســی آرامگاه و نقشبرجســتههای آن در دســت انجام است. این پژوهشها در پایان به شناسایی اولویتها و بایســتههای (:ضرورتهــای) نگاهــداری و طرحریــزی برنامــهی بازســازی آرامگاه و نقشبرجستههای آن میانجامد. همچنین برای انجام این پژوهشها و با شناسایی نقاط پرخطر نقشها، حفاظت اضطراری بخشهای در حال ریزش آن انجام خواهد شد. در انجام پژوهشهای حفاظتی کارشناسانی با تخصصهای گوناگون حفاظت و بازســازی، شیمی، شــناخت مواد، زمینشناسی و باستانشناسی همکاری میکنند. رخشــندهخو در پایان گفــت: طرح مرمتهای اضطراری از هفتهی آینده آغاز و دیگر گامههای بازسازی پیگیری و انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.