نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌ با درود و سپاس درباره تاریخ پیش از اسالم نواحي آذربایجان مطلب بذارید ممنون ميشم. محمد مرادي از ارومیه

اي دل ار فریاد سردادي رواست کز نیستان بانگ رستاخیز خاست عالم از بانگ نی پرخون شود گر نیستاني بنالد چون شود 8/7/2577 روز بــزرگ داشــت موالنــا گرامي باد.

در همهی دنیــا کلی پول خرج میکنند چهار تا بنا علم کنن نمایــش بدن بگن ما آبادگر هستیم و زیباشناسیم و تکنیک و دانش داریم و هزارتــا از این حرفها، بعد ما هرچه داریم که سراسر هم بیتا و بینظر و منحصر بهفرد اســت را مفت مفت که نه با ســخیفترین روشهای نابکارانه به نابودی میکشیم.

من هفت ســال پیش امــرداد میخریدم تکههــاش رو میچســبوندم داخل دفترم. صفحه به صفحهاش را حفظ میکردم. چقدر حس خوبیه باز اتفاقی دیدمش. مینا آریایی

درود باد بر سیستان و شهرهایی که پدران خود چون رستم، سهراب، زال، یعقوب لیس صفاری و هزارن نفــر دیگر که از جان خود گذشتن تا ایران را سرفراز کنند. کریمی

به دنبال خوشبختی گشتن کار بسیار اشتباهیه. تا وقتی که دید انسان نسبت به زندگی عوض نشــه به دنبال خوشبختی گشتن مثل آب در هــاون کوبیدنه. گاهی وقتا بــه دنبال هدفی هســتیم که مطمئنیم وفتی بهش برســیم خوشبخت میشیم. وقتی که رسیدیم میبینیم اصال اون چیزی نیست که مارو خوشبخت و راضی کنه. حس خوشــبختی باید از درون بجوشه. اونوقت که مثل یه بچه حتی با خریدن یک بستنی هم احساس خوشبختی میکنیم. بابک زمانی

حمله به ایران از خوزســتان شروع شد. اول از همه هم خوزستانیها ایستادند. آن قدر مقاومت کردند تا نیرو رسید. از همه جای ایران با غیرتها جمع شــدند و برای دفاع رفتند خوزستان. در جایی خواندم از شــهیدی در یکی از روستاهای اطراف سرخس. دورترین جا به خوزستان. غیرت فاصلهها را پر میکند. مشــهد، تبریز، تهران، سیستان، قم، رشت، همدان و همه جا. واقعیت این است درباره ایران شوخی نداریم. هر لحظه نیاز باشد، هر جا الزم باشد، همان جاییم. هادی بیات

شــخصی را میشناسم که جانباز 70 درصد جنگ و جانباز اعصاب و روان است، فرزندش نیز امسال در دانشــگاه سراسری پذیرفته شــد، ولی به فرزندش هرگز اجازه نداد تا از ســهمیه جانبازیاش بــرای پذیرش در دانشگاه اســتفاده کند. او میگوید من برای دفاع از میهنم جنگیدم نه برای اینکه فرزندم از سهمیهام استفاده کند. درود بر نگاهبانان راستین ایران. شریفینیا

درود، مصریها وقیحانه یک سریال سرتاسر دروغ رو از امام محمد غزالی فخر اســالم و افتخار ما مردم توس ساختند؛ مسووالن ما هم که در خواب به سر میبرند؛ باید فکری به حال مشاهیرمون کنیم. چند سال پیش هم لبنان دو سریال از امام اعظم ابوحنیفه و امام فخر رازی ساختند که آنها را به عنوان عرب معرفی کرده بودند. هویت ما را چه کار کردند این مسووالن؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.