برداشت عناب در بیرجند

Amordad Weekly Newspaper - - News -

عناب با نام تجاری «مروارید ســرخ» میوه ویژهی خراســان جنوبی اســت که با دارا بودن 98 درصد سطح زیر کشت به عنوان نخستین تولید کنندهی عناب در کشور و جهان مطرح است. ویژگیهــای عناب به خوبی برای مردم فرهنگســازی نشــده و همچنین برای فرآوری و بستهبندی آن کار چندانی صورت نگرفته و این دو عامل شاید از شوندهای عدم صادرات آن به شکل انبوه است. مردمان کشورهایی مانند چین و کره، عناب را به عنوان داروی سنتی که مبنای گیاهی دارد به کار میبرند، این میوه با ویژگیهای درمانی همچون پاکسازی خون و کمک به هضم خوراک و سالمت دستگاه گوارش و کاهندهی استرس مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.