یادی از پزشک نیکوکار زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دكتر‌دينيار‌فرين،‌از‌پزشكان‌ايراني‌و‌دهشمندان‌زرتشتي‌يكي‌از‌ نيروهاي‌موثر‌در‌ســاخت‌درمانگاه‌يگانگي‌نيز‌به‌شمار‌مي‌آمد.‌از‌ جمله‌كارهاي‌او،‌خريد‌4‌هزار‌متر‌زمين‌براي‌آدريان‌بزرگ‌بود. ‌وي‌با‌ياري‌از‌ده ‌شهاي‌دكتر‌يگانگي،‌در‌ساخت‌درمانگاه‌يگانگي‌ كوشيد‌و‌چندين‌سال‌در‌اين‌درمانگاه‌به‌رايگان،‌همكيشان‌را‌درمان‌ م ‌يكرد.‌وي‌هموند‌گردش‌03‌انجمن‌زرتشتيان‌تهران‌نيز‌بود. روانشــاد‌«فرين»‌با‌كتايون‌شاهرخ،‌نو ‌هي‌ارباب‌كيخسرو‌شاهرخ‌ پيوند‌زناشــويي‌بست‌كه‌از‌آ ‌نها‌ســه‌فرزند‌به‌نا ‌مهاي‌ياسمين،‌ سيامك‌و‌سوسن‌به‌يادگار‌مانده‌است. وي‌در‌8‌آبان‌ماه‌9731‌خورشيدي‌در‌آمريكا‌درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.