کاراکال، رویایی برای کویرنوردان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بامداد رستگار: کویر کاراکال در نزدیكی یزد و در شمال طبس با حیاتوحشی بیمانند از زیباترین کویرهای ایران است. کاراکال یا سیاهگوش بیابان، نام گونهای گربهسان است و از آنجا که این گربهسان به فراوانی در کویر کاراکال، یافت میشود، این کویر به کویر کاراکال نامور شده است. کاراکال یكی از هشت گونه گربهسان موجود در ایران است. پراکنش این گونه به آفریقا و آسیا میرسد. در قزاقستان که شمالیترین نقطهی پراکنش کاراکال است به شوند (:دلیل) زمستانهای سخت، جمعیت آن کم شده است. این گربهسان در هندوستان، واپسین مرز خاوری (:شرقی) پراکنش خود یك گونهی کمیاب به شمار میرود. کویر کاراکال افزونبر حیات وحش زیبا، نخلستان و تپههای شنی بسیار زیبایی دارد و راه رفتن در این نخلستانها و تپههای شنی تجربهای شگفت را برای کویرنوردان به همراه دارد. از دیگر گیراییهای گردشگری بافق میتوان از خانهی وحشی باقفی از سرایندگان سدهی دهم ایران یاد کرد. این خانه با مهرازی (:معماری) زییا و ویژهی خود از یادمانهای ملی ایران است که هر ساله گردشگران بسیاری از آن بازدید میکنند. آبانبار کاکامیر از دیگر دیدنیهای این گستره است. آبانبار کاکامیر یكی از بزرگترین آبانبارهای بافق است که با حجم 250 متر مكعب آب و با پوشش آجری گنبدی گردچین به گونهای بسیار زیبا و باشكوه در دل زمین و در ژرفای چهار متری جای دارد. دژ باقرآباد در بافق و در نزدیكی کویر کاراکال یكی دیگر از زیباترین دژهای تاریخی استان یزد است. این دژ که از روزگار قاجار برجای مانده است به فرمان عبدالرحیم خان فرزند محمدتقی خان بافقی برای پناه گرفتن مردم در برابر آسیبهای احتمالی و همچنین انبار کردن غلهها ساخته شد. این دژ با 45 اتاق و دو برج نگهبانی، 3 جایگاه برای سنگاندازها و 0١ جایگاه برای تیراندازها از دژهای بیمانند استان یزد است.

ویژگیهای کویر کاراکال

١. آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد، فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیكترین شهری که دستکم بیش از 00١ هزار تن جمعیت دارد باید نوشته شود): کویر کاراکال در نزدیكی بافق است و فاصلهی بافق تا یزد با جمعیتی بیش از 600 هزار تن 52١ کیلومتر است؛ .2 دیرینگی: این گستره دارای دیرینگی طبیعی است؛ .3 شمار بازدیدکنندهها: هرساله کویرنوردان بسیاری از این پدیدهی شگفت طبیعی بازدید میکنند؛ .4 ثبت ملی: ثبت ملی نشده است؛ .5 ثبت جهانی: ثبت جهانی نشده است؛ .6 شگفتی: حیات وحش بیمانند و نخلستانهای زیبا در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.