قلعهی جوشین (جوشون)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

واژهی جوشین یا جوشــون به چم (:معنی) خروشان (جوشماق) و جایگاه چشمههای خودجوش و اســتخرها نام یکی از دژهای تاریخی شهرستان ورزقان در شمال استان آذربایجان شرقی است. این دژ که بومیان آن را «جوشــون قاالسی» مینامند در بخش قرهداغ (ارسباران) جای دارد و بسیاری آن را از سازههای در پیوند با بابک خرمدین میدانند. این دژ که امروزه ویرانههایی از آن بازمانده، در 35 کیلومتــری باختر (:غرب) ورزقــان، و 30 کیلومتری خاور (:شــرق) خاروانا و در 4 کیلومتری روستای جوشین، در منطقهای کوهستانی و سختگذر در باالی کوه برافراشتهای صخرهای جای گرفته است. دژ جوشین با شمارهی 22540 در تاریخ 27 اسفندماه 1386 خورشیدی ثبت ملی شده است. همچنین روستایی همنام با دژ که در 4 کیلومتری آن جای دارد (در 100 کیلومتری شهر تبریز) یکی از باستانیترین بخشهای این سرزمین به شمار میرود که در کاوشهای انجام شده در آن، سفالینههایی از هزارهی نخست پیش از مسیح و سدههای نخستین اسالمی به دست آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.