جشن آبانگان گرامی باد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

بر‌پاي ‌هي‌سالنماي‌کشــور‌روز‌چهارم‌آبان،‌برابر‌با‌روز‌آبا ‌نايزد‌از‌ ماه‌آبان‌در‌گاه‌شمار‌زرتشتی،‌جشن‌آبانگان‌برگزار‌م ‌يشود.‌در‌اين‌ روز‌مردم‌به‌کنار‌رودها‌و‌درياها‌م ‌يروند‌و‌شكوه‌آب،‌اين‌آفريد‌هي‌ اهورايي،‌را‌می‌ستايند.‌ ايرانيــان‌باســتان‌آب‌را‌گرامي‌م ‌يداشــتند‌و‌آلــودن‌آن‌را‌روا‌ نم ‌يدانســتند.‌آب‌از‌شــمار‌چهار‌آخشــيجي‌(:عنصری)‌است‌که‌ پاکي‌جهان‌و‌مردمان‌وابســته‌به‌آن‌است.‌جشن‌آبانگان‌ويژ ‌هي‌ ايزد‌سرپرســت‌آ ‌بهاي‌روان‌و‌درياها‌و‌رودها،‌اردويسور‌آناهيتا،‌ است.‌آبان‌يشت‌‌يكي‌از‌يش ‌تهاي‌بلند‌اوستا‌(يشت‌پنجم)‌است‌و‌ دربردارند ‌هي‌٠٣‌کرده‌و‌٣٣١‌بند‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.