سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - بابک سالمتی

سیاوش از فریب نامادریاش (سودابه) و نادانی پدرش (کیکاووس) ناامیدانه و سرآســیمه بر آن میشود تا رخت سفر بندد و از خاک میهن دور شــود. پس از آنکه لشکر افراسیاب را در مرز ایران و توران شکست میدهد، بیمهری سرچشــمهگرفته از بیاعتمادی پدر را به خود تاب نمیآورد، چشــم بر میهــن میببندد و از آن دور میشود. میدادند، اما این روزها ترکیه، گرجســتان و صربستان نیز آرمانشهر ایرانیان شده است! همانند سیاوش تنها میخواهند بروند این که به چه هزینهای و به کجا چندان ارزش اندیشه ندارد! َشوم کشوری جویم اندر جهان که نامم ز کاووس ماند نهان بیخردی و فرمان به پیمانشکنی کیکاووس، سیاوش را برمیآشوبد، آشتیجویی افراسیاب و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.