نخستین جشنوارهی ملی اسب

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

نخستین جشــنوارهی ملی اسب دره شــوری با سوارکاران شش استان در فرخ شهر چهارمحال و بختیاری برگزار شد. این جشــنواره به کوشش هیات ســوارکاری استان چهارمحال و بختیاری در منطقهی پارک استخر فرخ شهر برگزار شد. دبیر نخستین جشنواره ملی اسب دره شوری در این جشنواره گفت: سوارکاری در این استان پیشینهی تاریخی دارد و باید با توسعهی زیرساختهای سوارکاری در این استان این ورزش را گسترش داد. محمد طاهریان افزود: زیر ســاختهای سوارکاری در این استان ضعیف است. این شش استان با ۵۳۱ اسب در این دوره از پیکارها باشنده (:حاضر) بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.