سیاوشان در راهاند ... !

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

کوچ ... ! چند گاهی است که این واژه بیش از هــر زمانی در نشســتها و گردهماییها به گوش میرســد. نیروهای انسانی کشور که بیشــتر جوان هســتند و در میان آنها شــمار بســیاری از دانشآموختــگان برتر دانشگاههای کشور و نیروهای فنی و سرآمد بخش صنعت و پژوهش نیز دیده میشــوند ریشههایشــان را بقچهپیــچ کردهاند و پای در راه کشــورهای دیگر گذاشتهاند. همگی آنــان از بیمهری مســووالن و ناکارآمدی دســتگاهها گریزاناند. آمار درستی دربارهی کوچ ایرانیان در دســت نیســت؛ هر آنچه منتشــر میشــود، با دیگر آمارها دگرگون اســت و این نشان میدهد که در این زمینه هم مانند آمار گردشگری، کتابخوانی و ... نمیتوان به آمار روشــنی دســت یافت، اما هر کس از ما میتواند از شــمار دوستان و خویشــاوندانش که رفتهانــد و یا این روزها از رفتــن ســخن میگوینــد، دریابد که چه اندازه کوچ ایرانیان از میهنشان دهشتناک اســت! روزگاری ایرانیان، زندگی در آمریکا، کانادا و اروپا را به مانــدن در ایران برتری در باغ سبزی که نشــان میدهد، به سیاوش میگوید: به بخت تو آرام گیرد جهان / شــود جنگ و ناخوبی اندر نهان شــاهزادهی ایرانی را میفریبد و او را که تنها میخواست از ایران برود را به سرزمین تاریکی فرو میکشد. آســیبهای اقتصادی و هازمانی (:اجتماعی) ایــن کوچیدن و رفتن کوچک نیســت که نه آماری از آن داشــته باشــیم و نه اندیشهای برای درمان ریشــهای آن! کوچ نهتنها کشور را از داشــتن نیروهای آموزشدیده، پرتوان و باانگیــزه بیبهره میکند که خود آنان را برای چندی در کشــورهای بیگانه دچار سردرگمی و فروماندگی میســازد. هرچنــد نمونههایی کامیــاب و پیــروز از کوچ به دیگر کشــورها برآمدهاند، اما نســبت این به آن بسیار کوچک اســت. هازمانشناســان آمریکایی میگویند کوچندگان دســتکم تا سه نسل دچار بحران شناســه خواهند بود و در میان فرهنگ بومی خود و فرهنگ آمریکایی در آشــفتگی به سر خواهند برد. ســیاوش در توران میبالــد. خردمند، جوان و فرهمند اســت و هرگونه ابزار و دستمایهای میخواهد برایش فراهم میشــود. به شیوهی ایرانیان شــهر میســازد و در و دیوارش را به زیبایــی میآراید. این کار او بهای ســنگینی برایش دارد. رشک گرسیوز برانگیخته میشود و مهر افراســیاب به سیاوش را نشانه میرود. گرســیوز با کوشش بسیار شــاه توران را، که دختر خویش را به همسری سیاوش در آورده است، به جوان ایرانی بدبین میکند. سرانجام شاهزادهی ایران را در بیابانی بیآبوعلف سر میبرند! چند جوان ایرانی را میشناسید که با هزار امید و آرزو رو به سوی برونمرز میگذارند و ناکام به هیچ میرسند؟! جوانان گناهی ندارند چون به گونهای پرورش یافتهاند که مهری به میهن خویش نداشــته باشند. اینان گذشتهی خویش را نمیشناسند، پس در خاک میهن ریشــه ندارند. دســتگاه آمــوزش ایران چند دهه اســت که متنهای ملی و ایراندوســتانه را از کتابهای درســی بیرون آورده اســت. جوان ایرانی از خودش و گذشــتهاش هیچ نمیداند و مهر میهن، خون رگانش را نمیجوشاند. سیاوش را رســتم به سیستان برد و پروراند. هــر آنچه بایســته بود از آییــن رزم و بزم بــه پور کیکاووس آموخــت. آنچه در جان ســیاوش تهی ماند مهر به خانواده و پدرش بود، پس با تلنگری از آنان دور شــد و پشت به میهن کرد! اســتوره تاریخ تکرارشونده اســت. اگر از آن نیاموزیــم، آن را بــه ناچار خواهیــم آزمود. سیاوشــان بســیاری پای در راه توران دارند. باید اندیشــید. نوشــتارهای ملی و تاریخی را به کتابهای درســی بازگردانیم پیش از آنکه سیاوشان در دست گرسیوزها گرفتار شوند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.