جشنوارهی انار اورامان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

نخســتین جشنواره استانی «هه نار» اورامان با باشندگی (:حضور) مسووالن استانی و گروههای گوناگون مردم در روستای «سلین» برگزار شد. نخستین گامهی (:مرحله) این جشنوار سال گذشته در ســروآباد برگزار شد اما با توجه به اینکه بیشترین محصول انار در اســتان کردستان مربوط به بخش اورامان است امسال در اورامان برگزار شــد. بخشــدار اورامان با بیان اینکه برداشت انار در بخش اورامان از نیمه مهر آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت گفت: بیشــترین انار در این منطقه در روستاهای ناو، سلین، بلبر و ژیوار اســت و ســاالنه نزدیکبه ۵ هزار تن انار از سوی باغداران منطقه برداشت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.