خانهی ترابی سمنان؛ نخستین مدرسهی صنایع دستی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

نخستین مدرسهی صنایعدستی ایران در سمنان با نامنویسی دانشآموزان در سال تحصیلی 98-97 چهار رشته را به فهرست رشتههای کار و دانش افزود. به گزارش مهر، خانهی ترابی ســمنان کــه در کوی کهنهدژ این شــهر جای دارد خانهای تاریخی اســت که بخشهایی از آن از روزگار صفویه و بخشهای دیگر آن از روزگار پهلوی برجای مانده اســت و با همین نام به شــمارهی ۴۴79۲ در سال 1389 خورشیدی ثبت ملی شده است. این خانه یکی از خانههای ارزشمند بافت تاریخی سمنان است که سازمان میراثفرهنگی در سالهای گذشته آن را بازسازی کرده است. از ویژگیهای بیمانند این سازه میتوان از ساباط (راهگذر میان دو خانه که سقف دارد) یاد کرد؛ ساباط یکی از ویژگیهای خانههای گسترهی گرمسیر و کویری است که در ساخت این خانه نیز به کار رفته است. مدرسهی صنایع دستی سمنان نمونهای از آموزش صنایع دستی در سازههای تاریخی است و میتواند الگویی برای دیگر استانها باشد. این کار بهرهبرداری بهینه از ساختمان تاریخی، دگرگونی کاربری ارزشمند از یک سازه و آموزش صنایع دستی به عنوان رشتهی تحصیلی را در پی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.