سرپل زهاب هنوز میگرید

یك‌سال‌پس‌از‌زمی ‌نلرزه

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده رضا جمشیدي

یک ســال از زمینلرزهی دهشــتناک سرپل زهاب ميگذرد. یک ســالي کــه به اندازهی پیشــینهی ۰۰۵۴ ســالهاش براي ساکنانش غم و درد به همراه داشــت. شهري که بارها طعم ویراني و آوارگي را چشــیده است. پس از یک ســال هنوز هم آثــار رواني زمینلرزه از جان و روان مردم این شــهر بیرون نرفته و چندین خودکشي گواهي بر این گفته است. براي مردمي که احساساتشــان در ســوگ از دســت رفتن عزیزانشــان فوران ميکند هنوز فرصتي براي مویه و شــیون پیدا نشده اســت. سرپل زهاب یک سال پس از لرزیدن چهرهاي دیگرگون یافته است. بیش از ۰۰۰۵ پسلــرزه پس از زمینلــرزهی اصلي تاب و آرامش را از مردم این شــهر گرفته اســت و همین بس که روند بازســازي به کندي پیش برود. هجوم ریزگردها و بارشهاي فراوان و همچنین توفان ســهمگین نیز دشواریهای مردم آسیبدیده را بیشازپیش کرد. شهري که همیشه پرشماری جمعیت آن زبانزد بود اکنون بــا کوچ ۵3 درصدي مردمانش به شــهرهاي دیگر روبهرو شده است. دگرگون شــدن بافت هازمانی (:اجتماعی) و شناسهای (:هویتی) این شــهر یکــي از پیامدهای تلخ زمینلرزهی سال گذشته است که بسیاري از خانوادهها را از هم دور کرد و کوچاند. یــک ســال پــس از زمینلــرزه مــردم با گرانيهاي بيســابقهی مصالح ساختماني و ســودجوییهایی که همــواره یک پاي ثابت اینگونه بحرانها هســتند دستوپنجه نرم ميکنند. هنــوز هم انبوه چادرها و کانکسها در جايجــاي شــهر دیده ميشــود به ویژه آنهایــي کــه از خــود خانهاي نداشــتند و اجارهنشین بودند. پایش (:نظارت) ساخت و سازها بسیار ضعیف است و در بازسازي بیشتر خانههای ویرانشده بهویــژه در روســتاها ایــن اصل از ســوی پیمانکاران نادیده گرفته میشــود. بازسازي

نیز هنوز در گامهی (:مرحلهی) اسکلتگذاري است و بســیاري از مردم وام ویژهشده براي ساخت خانههایشان را با توجه به گرانيهاي کنونی بســنده نميدانند. براي مستاجرها نیز هیچ تصمیمي گرفته نشــده است با آنکه بنا بود به آنها زمین رایگان داده شود. وضعیت مســکن مهر نیز تنها در گامهی خاکبرداری است و همهی ساکنان آن در کانکس زندگي ميکنند و یا به کرمانشاه کوچیدهاند. بــا این همه شــور دوباره ســاختن و دوباره زیستن در این شــهر گل کرده است و مردم آســتینها را باال زدهاند تا شهرشان را جانی دوباره ببخشند و همچون زمان پس از جنگ بر آن هســتند ســرپل زهاب را بهتر از پیش بسازند تا در کنار «آنوباني ني» و «طاق گرا» و در سایهســار کوه باســتاني«پاتیر» دوباره سرود زندگي را سر دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.