نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هر‌رسمی،‌هر‌آیینی‌برای‌خودش‌زیباست،‌ ولی‌آیا‌هالووین‌کود ‌کآزاری‌نیست؟! پرسش‌من‌از‌آنان ‌یست‌که‌به‌سبز‌هی‌نوروز‌ یا‌به‌عمو‌نوروز‌گیر‌م ‌یدهند‌که‌چرا‌چهر‌هاش‌ را‌سیاه‌م ‌یکند‌بچ ‌هها‌م ‌یترسند. پس‌چرا‌خودشــان‌این‌همه‌کدو‌م ‌یخرند‌و‌ آنها‌را‌ازبین‌م ‌یبرند‌و‌چهر‌هشــان‌را‌جوری‌ م ‌یکنند‌که‌ترسنا ‌کتر‌شود؟!!! سینا‌مهرداد

با‌درود‌بر‌شما‌م ‌یخواستم‌بدانم‌چه‌دک ‌ههایی‌ امرداد‌را‌دارند‌و‌ما‌برای‌تهیه‌آن‌چه‌باید‌بکنیم. امرداد:‌ دوســت‌ گرامی‌ برای‌ دریافت‌ امرداد‌ م ‌یتوانید‌مشــترک‌ایمیلی‌یا‌پســتی‌شوید‌ افزون‌بر‌این‌نشانی‌دک ‌ههای‌روزنامه‌فروشی‌ برگزیده،‌در‌تهران‌و‌شهرستا ‌نها‌در‌تارنمای‌ امرداد‌به‌نشانی‌PRF ‌ای‌‌$PRUGDGQHZV اینستاگرام‌ما‌به‌نشانی‌VZH1 ‌$PRUGDG در‌دسترس‌است.

یک‌سال‌از‌زمی ‌نلرز‌هی‌باختر‌کشور‌گذشت.‌ یار ‌یرســانی‌و‌همراهی‌و‌همازوری‌انجمن‌ زرتشتیان‌یزد‌از‌آغاز‌چشمگیر‌و‌پیوسته‌بود.‌ به‌ه ‌ممیهنان‌زرتشتی‌که‌در‌هم ‌هی‌عرص ‌ههای‌ از‌خود‌گذشــتگی‌و‌ایثار‌یار ‌یگر‌هستند‌باید‌ دستمریزاد‌گفت.‌‌همتتان‌بلند هستی

خبر‌تلف‌شدن‌دسته‌جمعی‌عقاب‌های‌گردنه‌ غنیمی‌سروســتان،‌مردم‌و‌دوستداران‌محیط‌ زیست‌را‌در‌شــوک‌بزرگی‌فرو‌برد.‌حدود‌03‌ عقاب‌به‌دلیل‌خوردن‌الشــه‌مر ‌غهایی‌که‌در‌ اثر‌بیماری‌ناشناخت ‌های‌تلف‌شده‌و‌در‌حاشیه‌ جاده‌سروستان‌به‌طرف‌تنگه‌غنیمی‌به‌صورت‌ گسترده‌تخلیه‌شده‌بودند،‌از‌بین‌رفتند.‌در‌ادامه‌ ایــن‌حادثه‌و‌با‌حضور‌پلیس،‌تعداد‌دیگری‌از‌ این‌عقا ‌بها‌که‌هنوز‌زنده‌بودند‌اما‌توانی‌برای‌ پرواز‌نداشتند‌از‌سطح‌منطقه‌آلوده‌جم ‌عآوری‌ شد.‌آنچه‌مسلم‌اســت‌علت‌این‌حادثه‌رها‌ کردن‌الشــه‌آلوده‌مر ‌غهای‌گوشتی‌در‌حاشیه‌ جاده‌سروستان-غنیمی‌بوده‌و‌باید‌منتظر‌پاسخ‌ اداراتی‌همچون؛‌محیط‌زیست،‌شبکه‌بهداشت‌ و‌درمان‌و‌دامپزشکی‌سروستان‌بود. بهمن‌رحیمی

از‌ورزشکاران‌بنام‌و‌نمون ‌های‌چون‌علی‌دایی‌ درخواست‌م ‌یکنم‌مراقب‌نام‌بزرگ‌و‌جهانی‌ خودش‌باشد.‌درگیری‌در‌مسایل‌و‌دعواهای‌ کوچک‌در‌شان‌نام‌بزرگ‌او‌نیست.

با‌درود‌و‌خسته‌نباشید؛‌دوست‌داریم‌را ‌ههای‌ کمک‌به‌محی ‌طزیســت‌و‌رفتارهای‌فرهنگی‌ محی ‌طزیستی‌در‌نشریه‌بیشتر‌باشد،‌زیرا‌هر‌ کسی‌باید‌از‌خودش‌شروع‌کند. همایون

جشن‌ها‌و‌آیی ‌نهای‌زرتشــتیان‌که‌ریشه‌ در‌ایران‌باســتان‌دارد‌همگی‌در‌یادآوری‌ فروز ‌ههای‌اهورایی‌معنا‌شــده.‌همیشه‌در‌ پاسداری‌از‌آنها‌کوشا‌باشیم‌چرا‌که‌در‌نبود‌ این‌فروزه‌ها‌زندگی‌نیز‌معنا‌ندارد.‌جشــن‌ آبانگان‌پاس‌داشت‌آفرینش‌و‌پدیداری‌آب‌ بر‌روی‌هستی‌را‌شادباش‌م ‌یگویم.

با‌درود؛‌جای‌بسی‌درود،‌سپاس‌و‌آفری ‌نباد‌ دارد‌که‌به‌هنرمندان‌گرا ‌نمای ‌هی‌میه ‌نمان‌ بگوییم.‌آنا ‌نکه‌با‌دل‌و‌جانشان‌در‌راستای‌ بالندگی‌فرهنگ‌این‌مرز‌و‌بوم‌م ‌یکوشند‌و‌ از‌هفتم‌آبا ‌نماه،‌سالروز‌گرامیداشت‌کورش‌ بزرگ‌یاد‌کردند.‌و‌جای‌افســوس‌دارد‌که‌ صداوسیما،‌که‌به‌اشــتباه‌خود‌را‌رسان ‌هی‌ ملی‌خواند،‌دربرابر‌این‌روز‌سترگ‌و‌گرامی‌ خاموش‌بودند.‌به‌امید‌روزی‌که‌رخدادهای‌ فرهنگی‌را‌به‌گستر ‌هی‌سیاست‌نکشانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.