ساسانیان آغازگر دوران تدوین ادبیات زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دوران چهارصد و بیست سالهی دودمان دینساالر ساسانی واپسین دورهی باستانی تاریخ ایرانی است. این دوران بلند به چندین انگیزه پرمنبعترین دوران تاریخ ایران باســتان شــمرده میشود. نخست خواســت ساسانیان بر ماندگار ساختن آفرینههای (:آثار) فرهنگی و سیاســی خویش؛ دوم، ورود ایران به دوران تاریخ نوشتاری خود که در آن نــگارش میراثهای ادبی و دینــی آرامآرام پای میگرفت و سوم، رواج ادبیات کمابیش پیشرفتهی پهلوی ساسانی و پس از آن اوستایی که شــیوهی ویژهی نگارش سرودها، نمازها و دستورهای موبدان و دستوران روزگار ساســانی، دوران تدوین ادبیات زرتشتی آغاز شد که از بنیادینترین پایههای شناخت تاریخ و فرهنگ ایران روزگار ساسانی اســت. پدیدهای که در سدههای پیش از ساسانیان پیشینه نداشت. ادبیات استورهای و دینی زرتشتی در تکمیل دادههایی (:اطالعاتی) که از سنگنبشــتههای برجایمانده از روزگار ساسانی در نگارش تاریخ این دوران کنار هم چیده میشــوند بازگوکنندهی مجموعهای ارزشمند هستند که در دوره دیگری تکرار نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.