مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان، از مجموعه سازههای ارزشمند دورهی صفوی در کرمان، تا زمان آقا محمد خان قاجار رونق داشته و پس از ویرانیاش به دستور او، تعطیل شده و در میانهی سدهی ۳۱ از آن به عنوان کاروانسرا بهره برداری شده است. مساحت این سازه در مجموع ۴۲۷ مترمربع است و بر کاشیهای سنگنوشتهی ســردر آن، که بیشترش ویران شده، تاریخ ۷۰۰۱ مهی (:قمری) برابر با ۸۹۵۱ میالدی، به دبیرهی (:خط) خوشنویس پرآوازهی صفوی، علیرضا عباسی، نقش بسته و مهراز (:معمار) آن محمد سلطانی یزدی بوده است. حجرههای گوناگون آن در دو اشکوب با شیوهی مهرازی زیبایی ساخته شدهاند. نمای درونی و بیرونی این مدرسه کاشیکاری معرق دارد که از روزگار صفوی به یادگار مانده اســت. کاشیکاریهای نمای درونی و بیرونی مدرسه از گونهی معرق و معقلی است. این ســازه در تاریخ ۹۲ آذر ۶۱۳۱ با شــمارهی ۷۹۲ در فهرست آفرینههای ملی ایران ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.