گرامیداشت ياد پروفسور مزدا، جراح نیکوکار

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - خبرنگار امرداد سپینود جم

آيين‌بزرگداشت‌پروفســور‌كيوان‌مزدا،‌جراح‌ نيکوكار‌زرتشتی،‌به‌كوشــش‌بنياد‌خيري ‌هی‌ جهانــی‌زنجير‌هی‌اميــد‌به‌پــاس‌خدمات‌ نيکوكارانــ ‌هی‌او‌دوشــنبه،‌۰٣‌مهرماه‌٧٩٣١‌ خورشــيدی،‌ با‌ باشــندگی‌ (:حضور)‌ شماری‌ از‌مســووالن‌علوم‌پزشــکی،‌دانشــجويان،‌ بيماران‌جراح ‌یشده‌به‌دســت‌پروفسور‌مزدا‌ و‌خانواد‌ههايشــان‌در‌ســالن‌تماشــاخان ‌هی‌ (:آمف ‌یتياتــر)‌ســتاد‌مركزی‌دانشــگاه‌علوم‌ پزشکی‌تهران‌برگزار‌شد. دكتر‌اردشــير‌خورشــيديان‌(فرنشين‌انجمن‌ موبــدان‌تهران)،‌دكتــر‌اســفنديار‌اختياری‌ (نمايند‌هی‌زرتشتيان‌در‌مجلس)‌و‌دكتر‌افشين‌ نميرانيان‌(جانشين‌فرنشين‌انجمن‌زرتشتيان‌ تهــران)‌به‌نمايندگــی‌از‌هازمــان‌(:جامعه)‌ زرتشتيان‌در‌اين‌برنامه‌باشنده‌بودند. ســيد‌ محمدهادی‌ ايازی‌ (معــاون‌ اجتماعی‌ وزير‌ بهداشــت)،‌ دكتــر‌ ســعيدرضا‌ مهرپور‌ ‌(فو ‌قتخصص‌ســتون‌فقــرات‌و‌از‌همکاران‌ پروفســور‌مزدا)‌و‌مريم‌مرعشــی‌(مديرعامل‌ بنياد‌نيکوكاری‌زنجير‌هی‌اميد)‌در‌اين‌نشست‌ پيرامون‌خدمات‌نيکوكاران ‌هی‌پروفسور‌كيوان‌ مزدا‌سخنرانی‌كردند.‌همچنين‌پيام‌آرام ‌شباد‌ حسن‌قاض ‌یزاد‌ههاشــمی،‌وزير‌بهداشت،‌در‌ بخشی‌از‌برنامه‌خوانده‌شد. روا ‌نشاد‌پروفسور‌كيوان‌مزدا‌دانش‌آموخت ‌هی‌ پزشکی‌و‌جراحی‌ارتوپدی‌و‌دور‌هی‌تکميلی‌ تخصصی‌(:فلوشيپ)‌جراحی‌ستون‌فقرات‌و‌ در‌جهان‌به‌پدر‌ســتون‌فقرات‌و‌كمر‌ايران‌ نامور‌بــود.‌زنده‌يــاد‌كيوان‌مزدا‌فرنشــين‌ (:رييس)‌بخش‌ارتوپدی‌كودكان‌«بيمارستان‌ روبرت‌دوبــره»‌پاريــس‌و‌همچنين‌هموند‌ سازمان‌پزشکان‌بدون‌مرز‌و‌بنياد‌نيکوكاری‌ «زنجيره‌ی‌اميد‌فرانسه»‌بود. وی‌كه‌از‌بنيادگذاران‌بنياد‌نيکوكاری‌زنجير‌هی‌ اميد‌در‌ايران‌اســت‌از‌سال‌٦۸٣١‌خورشيدی‌ همــکاری‌خود‌را‌بــا‌اين‌بنيــاد‌آغازيد‌و‌هر‌ ســال‌چهار‌بار‌برای‌معاينــه‌و‌درمان‌رايگان‌

كودكان‌ناتــوان‌مالــی‌و‌دارای‌بيمار ‌یهای‌ سخت‌و‌پيچيده‌به‌ايران‌سفر‌م ‌یكرد‌و‌در‌اين‌ ســفرها‌سالی‌٢‌بار‌نيز‌با‌همراهی‌تيم‌جراحی‌ خود‌عم ‌لهای‌جراحی‌را‌در‌بيمارســتا ‌نهای‌ تحت‌پوشش‌دانشــگاه‌علوم‌پزشکی‌تهران‌ و‌بيمارســتان‌نورافشــار‌انجام‌م ‌یداد.‌وی‌در‌ شهريور‌٧٩٣١‌توانست‌۸٢‌كودک‌را‌به‌ياری‌ گروه‌جراحی‌خود‌عمل‌كند.‌اين‌سفر‌واپسين‌ سفر‌وی‌به‌ايران‌بود. روا ‌نشــاد‌كيوان‌مــزدا‌زاد‌هی‌١٣‌امردادماه‌ ۸٣٣١‌خورشــيدی‌در‌آبادان،‌فرزند‌سيروس‌ مزدا‌از‌زرتشتيان‌يزد‌و‌ژينت‌رنه‌(فرانسو ‌یتبار)‌ بود.‌وی‌از‌٧‌ســالگی‌به‌همراه‌خانواد‌هاش‌به‌ فرانسه‌كوچيد.‌كيوان‌مزدا‌در‌روزهای‌پايانی‌ شــهريورماه‌در‌پاريس‌دچار‌ايست‌قلبی‌شد‌و‌ به‌كما‌رفت‌و‌١١‌مهرماه‌٧٩٣١‌خورشيدی‌و‌ در‌٩٥‌سالگی‌در‌همين‌شهر‌درگذشت. اين‌پزشــك‌ني ‌كانديــش‌٧١‌مهرماه‌٧٩٣١‌ خورشيدی‌در‌فرانسه‌و‌در‌آرامگاه‌خانوادگ ‌یاش‌ به‌خاک‌سپرده‌شد.‌از‌پروفسور‌كيوان‌مزدا‌كه‌ همواره‌خود‌را‌زرتشــتی‌م ‌یدانست‌دختری‌به‌ نام‌آريان‌به‌يادگار‌مانده‌است. گفتنی‌اســت‌كــه‌وزير‌بهداشــت،‌درمان‌و‌ آموزش‌پزشــکی،‌ســخ ‌نگوی‌وزارت‌امور‌ خارجه‌ايران‌و‌ســفير‌فرانســه‌در‌پيا ‌مهای‌ جداگان ‌های‌درگذشــت‌روا ‌نشــاد‌پروفســور‌ كيوان‌مزدا‌را‌آرامش‌باد‌گفتند.

بنیاد نیکوکاری زنجیرهی امید برگزار کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.