ارباب مهربان بهرام زرتشتی

بااندوهفراواندرگذشتشادروان رادر لوسآنجلس کالیفرنیا به آگاهی خويشاوندان، دوستان و آشنايان میرساند. مراسم پرسه آن شــادروان در تاريخ 6 آبانماه 1397 برابر با 28 اکتبر 2018 در درمهر ارباب رستم گیو مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا برپا شد.

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

ايريستنام اوروانو يزه میده يا اشه اونام فره وشیو

همسر: هما و فرزندان: کیخسرو، مهرناز، میترا، کورش خانوادههای: زرتشتی، سهیل، يگانگی، کیامنش، برخوردار، فوالد و فرين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.