«امرداد» فراخوان میدهد با هم ايـران را بشناسیم

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هفتهنامهی امرداد با آرمان شناساندن گیراییها (:جاذبهها) و دیدنیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و گسترش گردشگری درونکشوری در نگر (:نظر) دارد تا برترین خواستگاههای گردشگری ایران را بر پایهی سنجههایی (:معیارهایی) که در دنباله خواهد آمد به خوانندگان خود معرفی کند. در پایان سال با رای خوانندگان و گروهی از کارشناسان گردشگری برترین گیراییها معرفی میشوند. ایران سرزمینی است با طبیعتی شگرف و تاریخی دیرینه. این فالت کهن زیباییهایی طبیعی و تاریخی بیمانند و بیشماری را در دل خود جای داده است که هر کدام به تنهایی بستری برای گسترش صنعت گردشگری هستند. این صنعت هماکنون از صنعتهای پیشرو در جهان است و همهی کشورها بر سر جذب این سرمایهی بزرگ هماوردی (:رقابتی) تنگاتنگ دارند، ولی به این صنعت ولی در ایران بیمهری شده است و همدلی و هماندیشی ملی در این راستا نیازی بایسته (:ضروری) است. خوانندگان امرداد میتوانند گزارشی کوتاه همراه با عكس از گیراییهای شهر یا استان خود را برای معرفی به هفتهنامهی امرداد بفرستند. عكسها و گزارش خود را میتوانید به شمارهی: 09198040593 تلگرام و واتساپ یا به نشانی: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ بفرستید. گزارشها و عكسهای شما در هفتهنامه و تارنمای امرداد منتشر خواهد شد. در پایان سال با دیدگاهسنجی از خوانندگان و رای کارشناسان استانهای برتر گردشگری ایران شناسانده خواهند شد.

ویژگیهای دریاچهی زریوار:

.1 آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد، فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیكترین شهری که دستکم بیش از 100 هزار تن جمعیت دارد باید نوشته شود): تاالب زریوار در سه کیلومتری شهرستان مریوان (شهر جهانی کالش) با جمعیتی نزدیك به 200 هزار تن جای دارد؛ .2 دیرینگی: پیشینهی این پدیدهی شگفت طبیعی به درازای هزارانسالهی پیدایش آن میرسد؛ .3 شمار بازدیدکنندهها: شمار بسیاری از گردشگران هر ساله از این دریاچه بازدید میکنند؛ .4 ثبت ملی: در بهمنماه 1389 ثبت ملی شده است؛ .5 ثبت جهانی: این پدیدهی طبیعی تاکنون ثبت جهانی نشده است؛ .6 شگفتی: خودجوش بودن آب دریاچه از شگفتیهای این پدیدهی طبیعی است آنچنانکه برای آن داستانهای افسانهای آمده است؛ .7 دستنخوردگی (:بكر بودن): این دریاچه از دید طبیعی بكر است، ولی پیرامون آن همچون بیشتر پدیدههای طبیعی دستخوش دگرگونیهایی به دست انسان شده است؛ .8 سوغاتیها: کالش (گیوه) مریوان که آوازهی جهانی دارد و فرآوردههای چوبی، شال دستبافت، قالی و گلیم همچنین عسل طبیعی سرشیو از سوغاتهای ویژهی مریوان است؛ .9 ضریب امنیت: بازدید از این دریاچه به راین (:دلیل) نزدیكی به شهر مریوان ضریب امنیت باالیی دارد؛ .10 امكانات رفاهی: پیرامون دریاچه هتلها و اقامتگاههایی هست که امكانات کامل گردشگری را دارد؛ .11 خوراکهای بومی ویژه: برساق، کلیره و بادام سوخته از خوراکهای بومی مریوان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.