خانهی مشروطهی تبریز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

خانهی مشروطه از خانههای تاریخی و دیرینكدههای (:موزه) تبریز است که در کوی راستهکوچه، در بخش باختری (:غربی) بازار تبریز جای دارد. این سازه در سال 1247 خورشیدی به شیوهی مهرازی (:معماری) روزگار قاجار ساخته شده و ازآن حاج مهدی کوزهکنانی بوده است. خانهی مشروطه به شمارهی 1171 در سال 1354 خورشیدی، در فهرست آفرینههای (:آثار) ملی ایران ثبت شده است. بزرگان آذربایجان پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی از سوی محمدعلی شاه قاجار در خانهی حاج مهدی کوزهکنانی گرد آمدند و هماندیشی کردند. همچنین این خانه جای تشكیل نشستهای انجمن تبریز و مرکز فرماندهی مجاهدان در محاصرهی 11 ماههی تبریز و نیز پایگاه تصمیمگیری برای پایین آوردن درفشهای تسلیم در برابر شاه قاجار بوده است. از کسان برجستهای که در این مكان کنش (:فعالیت) و هماندیشی کردهاند میتوان ستارخان، باقرخان، ثقهاالسالم تبریزی، حاجی میرزا آقا فرشی و بنیادگذار این مجموعه، حاج مهدی کوزهکنانی را نام برد. این خانه دو اشكوب (:طبقه) با بخشهای اندرونی و بیرونی دارد و پس از جنگ دوم جهانی و اشغال آذربایجان از سوی ارتش سرخ شوروی، در سالهای 1324 خورشیدی و 1325 مرکز نشست سران فرقهی دموکرات آذربایجان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.