نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمنــد پروین زندی به مناســبت سرسال پدرشــان روانشاد اسفندیار جمشید زندی 500/000ریال بانوی ارجمند منیژه از سوی پروین زندی 1/500/000 ریال سرور ارجمند آرش هادیپور به مناسبت روز بزرگداشت کورش بزرگ 2/000/000 ریال سرور ارجمند هومان شیعیان 1/640/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.