ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -18 سرور ارجمند رضا یوسفي -2 بانوي ارجمند دکتر بهناز فیروزمند -19سرورارجمندفریدونگشتاسبياردکاني -3 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -20 ســرور ارجمند عبدالكریــم بهزادنژاد به 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دکتر خدایار خسروي نامگانهي ارباب فریدون رشیدي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد -21سرورارجمندپویایزدانی -6سرورارجمندسیاوش -22بانویارجمندمهینبانونوروزیان -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد کوچكي(خادم) -23 سرور ارجمند دکتر ایرج نوروزیان -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -24بانویارجمندهدیهاحمدی -9بانويارجمندفریدارمداني -25بانویارجمندهمایونسامیا -10سالنمایوزینراستی -26بهیادروانشاددکترایرانایرانپور -11بانویارجمندفریچهرخسروان -27بانویارجمندمیتراکیانپور -12 سرور ارجمند دکتر فرهنگ سالمتي -28 بانویارجمندمهندسآرمیتاافالتون آبادیان -13 بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي -29سرورارجمنددکترکامرانافضل -14بانويارجمندنگاررنگبست -30سرورارجمندامیرپیراسته -15 بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد کیخسرو -31 سرور ارجمند آرش محمدی خدادادرستمي -32ســرورارجمندافشــیننامداربهنامگانه -16 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري روانشادبهرامرستمنامدار -17 بانوی ارجمند مهین(خرمن و آبادان) سالمتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.