بهدنبالنتایجتفاهمنامههاي داخلي وزارت ارتباطات

Asre Ertebat - - صفحه اول -

وزارت ارتباطات در سالهاي اخير تفاهمنامههاي متعددي با وزارتخانهها و سازمانهاي ديگر در دولت در چند حوزه توسعه دولت الکترونيکی در ابعاد مختلف، حمايت از کسبوکارهاي نوپا و دانشبنيان، نظارت يکپارچه بر طرحهاي فناوري و تدوين پيوست فرهنگي و... امضا کرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.