زبالههای اطلاعاتی و نشخوار اطلاعاتی

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی shemirani@gmail.com

مدتی بود که دنبال فرصتی برای نوشتن در خصوص چرایی قهر مخاطبانایرانی با رسانهها و جذب آنها به شبکههایاجتماعی بودم، که هفته قبل موضوعیاین بهانه را فراهم کرد. چند سالی هست که میشنویم، ســرانه مطالعه رسانهها در ایران پایین آمده است و در این میان عدهای با فرافکنی، اینترنت و شبکههای اجتماعی را مقصر قلمداد میکنند. اما واقعیت این است که شبکههای اجتماعی صرفا بستری جدید در کنار سایر بسترهای قبلی عرضه محتوا یعنی روزنامه، رادیو، تلویزیون واینترنت محسوب میشوند. اگرچه عواملی همچون سهولت دسترسی، رایگانی و نو بودن این بستر جدید، توانست بخشی از مخاطبان را به ســمت خود جلب کند، اما این نیز تمام راز و دلایل موفقیت شــبکههای اجتماعی در مقابل رسانههای سنتی محسوب نمیشد. اتفاقی کــه در واقع رخ داد، قهر مخاطبان با رســانهها نبود بلکــه قهر آنها با بیکیفیتی و بیمحتوایی بود. این روزها بخش عمدهای از رسانههای کشور اصلا دلیلی برای بقا و چیزی برای عرضه به مخاطب ندارند. در این رســانهها صرفا «زبالههای اطلاعاتی» تولید میشود و طبعا هیچ خوانندهای برای مطالعه مشتی دروغ و تبلیغ، هزارتومان که سهل است، 100 تومان هم از جیبش در نمیآورد. اینجا بحث حمایت از شغل و کار ایرانی هم مطرح نیست. اصولا چرا باید برای حمایت از یک کار عبث پول پرداخت؟ دسته دیگری از رسانههای کشور اصولا «نشخوار اطلاعاتی» میکنند. یعنی کارشان شده بازنشراطلاعات بیات و سوخته دو تا سه روز قبل و طبعا همانطور که کسی پولی برای خرید غذای فاســد نمیپردازد، پولی هم برای این تیپ رسانهها نمیپردازد. واقعیت آن است که بخش اعظم رسانههای ایرانی سالهاست که دیگر انعکاس و آینهای از واقعیتهای جامعهشان نیستند و اینگونه است که مخاطب راهی شبکههای اجتماعی میشود، چون اصولا تفاوت و نیازی برای تفکیک قایل شدن میان خروجی یک سازمان رسانهای و یک دلنوشته نمیبیند. آری مدت زیادی اســت که ارتباط بخش عمدهای از رسانهها و خبرنگاران با مردم و جامعه مخاطب قطع شده، و این ارتباط آنقدر قطع شده که دیگر نام این رسانهها را به هجونامه و خبرنگاران را به زینتالمجالس باید تغییر داد. واقعیت آناست کهاین دوران رسانهها نیست که بسر آمده، بلکه آنچه تمام شده دوران هجونگاری و فریب مخاطباست؛ بار کجی که جلو رفتاما نباید به مقصد میرسید. سنداین حرف رسانههای سنتی مکتوب و قدرتمند دنیا، هستند که با بهرهگیریاز فناوری همچنان محکمایستادهاند و بااطلاعاتی که تولید میکنند، دنیا را تکان میدهند. مخلص کلام اینکه اطلاعات با ارزش که تولید شود، هر کجا و بر هر بستری که باشد، همیشه هستند خریدارانی که بهای آن را بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.