برگزاری استارتآپ ویکند دادهپلاس توسط شرکت دادهپردازی

با محوریت تجارت الکترونيکی، بانکی وIoT انجام میشود

Asre Ertebat - - ارتباطات -

اولین استارتآپ ویکند دادهپلاس، ۲1 الی ۲۳ تیرماه در مرکز آموزش شرکت دادهپردازی ایران و در چهار حوزه نرمافزارهــای کاربردی، بانکی، تجــارت الکترونیکی و اینترنــت چیزها IoT( ) و با اختصاص جایزه نقــدی 15 میلیون تومانی برگزار میشود. بر اســاس این گزارش، تیمها فرصــت دارند در زمان تعیینشــده ایده خود را مطرح کنند و در صورت کسب بیشــترین امتیاز از سوی داوران فرصت حضور در این رویداد را خواهند داشت و البته در صورتی که امتیاز لازم را به دست نیاورند، میتواننــد در چالش رویداد شــرکت کنند و از شانس مجدد بهرهمند شوند. تیمهای حاضر در رویداد دادهپلاس تا ساعت 1۷ روز جمعه ۲۳ تیرماه فرصت دارند ایدههای خود را اجرا کرده و در مراسم اختتامیه نمونههای اولیه تولید شده را به داوران ارایه دهند. در ادامه پــس از اعلام نظر داوران ســه تیم برتر انتخاب و معرفی خواهند شــد. جایزه نقدی این رویداد 15 میلیون تومان تعیین شده است که به برندگان تعلق میگیرد. جایزه نفر اول ۷ میلیون تومان، جایزه نفر دوم 5 میلیون تومان و جایزه نفر سوم ۳ میلیون تومان تعیین شده است. این رویــداد در مرکــز جامع علمــی کاربردی دادهپــردازی ایران طی ســه روز چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه از ۲1 تا ۲۳ تیــر ماه برگزار میشــود. در روز نخســت این رویداد مراســم افتتاحیه و سخنرانی مدیران برگزار شده و ارایه ایدهها توسط شــرکتکنندگان و بررسی ایدهها توســط داوران انجام گرفتــه و ایدههای برتر در دانشــکده جانمایی می شــوند. در روز دوم نیز مربیان به محل اجرا آمده و مراسم با پذیرایی پی گرفته میشود. در روز آخر نیز سخنرانی گروهی از فعالان حوزه اســتارتآپ و آیتی برگزار شده و ضمن ارایه نتایج نمونه تولید و بررسی داوران، مراسم اعلام برنده و اعطای جوایز و نیز معرفی 15 ایده برتر برگزار میشود. مرتضی مقدســیان مدیر عامل شــرکت سرآمد فناوری اطلاعات بهپردازان، غلامرضا عربشاهی مشــاور مدیرعامل دادهپــردازی ایــران و رضا ترحمی مدیر دانشــکده علمی کاربردی شرکت دادهپــردازی ایران از جملــه داوران این رویداد هستند که مراســم افتتاحیه آن، ساعت 1۴ روز چهارشــنبه ۲1 تیرمــاه با ســخنرانی تعدادی از مدیران ایــن حوزه برگزار میشــود. از جمله حامیان اســتارتآپ ویکند دادهپلاس میتوان به شرکتهای پرداخت برتر، سرمدنیوز، سرآمد فناوری اطلاعات بهپردازان، شرکت عصر دانش افزار و شرکت توسعه ریزکامپیوتر اشاره کرد. علاقه مندان به شــرکت در ایــن رویداد جهت اطلاعات بیشــتر و ثبتنــام میتوانند به آدرس اینترنتــی dataplus.dpi.ir مراجعــه کنند. افراد پس از ورود به سایت میتوانند با کلیک روی بخش ثبت نام وارد سایت ایوند شده و با ثبت نام زودهنگام یعنی از تاریخ ۲0 خرداد الی 10 تیرماه از 50 درصد تخفیف ویژه بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.