سرويسكارتبهكارتبهاپليكيشنهايموبايليرسيد

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

انتهاي هفته گذشــته بانك مركزي با ارايه مجوز انتقال كارت به كارت در اپليكيشــنهاي موبايلي اين امكان را در اختيار صاحبان اپليكيشنها قرار داد تا اين سرويس را به خدمات خود اضافه كنند. همزمان باانتشاراين بخشنامه شركت آسانپرداخت پرشين كه چندي قبل نيز اين امكان را در نرمافزار آپ فراهم كرده بود و بــه دليل نبود مجوزها ادامه ارايه آن را معلق كرده بود مجددا اين سرويس را به دو بانك ملي و كشاورزي ارايه كرد. البته برخي از مديران صنعت پرداخت از اينكه بانك مركزي پيش از ارايه مجوزهاي خاص، اطلاعرساني لازم را به منظور آمادگي شركتهاي فعال يا علاقهمند به ارايه سرويس نميكند ناراضي هستند چرا كه آنها معتقدند بهتر اســت همزمان با ارايه مجوز تمامي شركتهاي علاقهمند همانند آپامكانارايه سرويس را داشته باشند، البته اين در حالي است كه برخي از مديران بانك مركزي با طرح اين موضوع كه مديران شركتهاي PSP درجلساتاينطرححضورداشتهاند، اين ادعاي آنها را رد ميكنند. موضوع مهم ديگري كه در بخشنامه جديد به چشم ميخورداستفادهاز واژه پرداختسازان است چرا كه برخياعتقاددارندشايداستفادهازعنوانپرداختسازان دربرگيرنده تمامي شركتهاي پرداخت الكترونيكی و استارتآپهايي است كه با اپليكيشنهاي مختلف در حوزه خدمات مالي و بانكي فعاليت دارند. البته هنوز هم فعاليت فينتكها و استارتآپها در كشور متولي مشخصي ندارد و براي فعاليت آنها از سوي نهادهاي ناظر ضوابط مشخصي تعيين نشده است. اگر چنين نظريهاي درست باشد فصل جديدي از ارايه خدمات پرداخت الكترونيكی در كشــور رقم خورده است و بانك مركزي با ارايه اختيارات بيشتر به شركتهاي پرداخت الكترونيكی و همچنين باز كردن فضا براي فعاليت اســتارتآپها قصد دارد زمينه تحول و شكوفايي در صنعت پرداخت كشور را فراهم كند. برخي ديگر از كارشناسان نيز اعتقاد دارند با توجه به ابهام واژه پرداختسازان و مجوزي كه بانك مركزي به بانكها و موسسات مجاز براي برونسپاري خدمت كارت به كارت دوجانبه به اين شركتها بر اساس ضوابط اين ابلاغيه صادر كرده، قرار است بهزودي شاهد ورود نسل جديدي از فعالان به حوزه پرداخت كشور باشيم كه اين خود با ابهامات و سوالات فراواني همراه است. زيرا نهادهاي نظارتي هنوز براي فعاليت استارتآپها و فينتكها كه اين روزها شمار آنها روبه فزوني است نه متولي و نه قواعد مشخصي تعيين نكرده است و با اين وضعيت معلوم نيست چه اتفاقي براي نسل جديدي كه قرار است به حوزه پرداخت كشور افزوده شوند، بيفتد. آيا از اكنون متولي براي آنها پيشبينيشده يا قرار است فعاليت آنها در هالهاي از ابهــام و آزمايش و خطا استمرار پيدا كند؟

متن كامل ابلاغيه بانك مركزي

بانك مركزي با هدف توســعه خدمات بانكداري الكترونيكی و ايجاد زمينه براي گسترش نظاممند فناوريهاي مالي در نظام بانكي، با همكاري عوامل ذيربط اقدام به بررسي و تعيين ضوابط و شرايط ارايه خدمت )انتقال وجه كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت( كرد. معرفياين خدمت كه ميتوانداز طريق پرداختسازان نيز در قالبهايي نظير پيامك برنامكهاي همراه به مردم ارايه شــود، گامي مهم براي ايجاد بستر بانكداري باز و تعميق خدمات مبتني بر فناوريهاي مالي در كشور است. ارايه اين خدمت، مستلزم رعايت الزامات تعيينشده در سند )الزامات خدمتانتقال كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت( از ســوي بانكها و موسسات اعتباري است. شرايط و ضوابط ارايه آن خدمت به شرح زير است: انتقال كارت به كارت دوجانبه توسط برنامكهاي بانكها و يا موسســات اعتباري يا پرداخت سازان طرف قرارداد با آنها، از تاريخ اين نامه با رعايت الزامات پيشگفته امكانپذير است. بانك يا موسسه اعتباري ميتواند با پذيرش تمامي مسووليتهاي مترتب بهارايه خدمت مزبور، عمليات آغاز و تجميع تراكنشهاي مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقي تحت عنوان پرداختسازبرونسپاري كند، البته اين برونسپاري نافي هيچكدام از وظايف قانوني و مقرراتي بانك و يا موسسه اعتباري نبوده و مسووليت رعايت تمامي دستورالعملها و استاندارد مرتبط بر عهده بانك يا موسسه اعتباري است. ارايه خدمات فوق از طريــق برنامههاي مختلف و متعدد، با رعايت شــروط و ضوابط پيش گفت، از سوي بانك يا موسسه اعتباري امكانپذير است. در صورت تجميع خدمات چنــد بانك، برنامك پرداختســاز بايد امكان انتخاب بانك يا موسسه اعتباريارايهدهنده خدمات رابراي مشتري فراهم كند. برنامك پرداختساز نميتواند بهصورت خودكار، بانك ارايهدهنده خدمت را انتخاب كند و اين انتخاب بايد از سوي مشتري انجام شود. پساز دريافت درخواستاز سويبرنامك پرداختساز، تراكنشانتقال وجه بايد تحت كنترل بانك يا موسسه اعتباري ارايهدهنده خدمت و توسط زيرساختهاي آن صورت پذيرد. ارايه اين خدمت و هرگونه خدمت ديگري كه منجر به انتقال وجه بينبانكي شود، بايد بهطورانحصارياز طريق زيرساختهاي ملي پرداخت و تسويه موجود صورت پذيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.