بانکمركزیدراعلامرتبهبندیبانکهاتعللنكند

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

قرار بود بانك مركزی در آبانماه سال 95 رتبهبندی بانكها را اعلام كند. بانكها نيز قرار بود ظرف مدت يك ماه با تجهيز زيرساختهای خود و با توجه به شاخصهای هشتگانه نظارتی وضعيتشان را در سيستم بانكی مشخص كنند. اما با گذشت ماهها هنوز رتبهبندی بانكها اعلام نشده است. چند وقتیاست كه پروژههایاصلاح نظام بانكی كليد خورده و مهمترين گام آن يعنی اصلاح صورتهای مالی بانكها با حاشيههای زيادی همراهاست. اكنون هم نوبت به رتبهبندی بانكها رسيده است. نتايج و ارزيابی معيارهای رتبهبندی بانكها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر يك بانك در ردههای پايين قرار بگيرد، اين رتبه در تمام مراودات بانك در شبكه بانكی اثرگذار خواهد بود. رتبهبندی بانكها و موسسات اعتباری در هر زمان و در هر شرايط اقتصادی اهميت دارد، اما با توجه به توسعه گسترده بانكهای خصوصی در سالهای اخير و رعايت نكردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از بانكها، در شرايط كنونی كشور تنها روش قابل اطمينان برای شناخت بانكها، ارزيابی و رتبهبندی آنها با استفاده از يك روش علمی و قابل قبولتوسطنهادهایحاكميتینظامپولیكشوراست.

مردم با رتبهبندي بانكها آگاهانه تصميم ميگيرند

مديرعامل اسبق بانك صادرات در اين باره گفت: بانك مركزی بايــد رتبهبندی بانكها را به صورت عمومیاعلام كند تا مردم آگاهانه تصميم بگيرند پول خود را كجا سپرده كنند و عواقب آن را نيز بپذيرند. احمد حاتمی يزد، برچيده شدن را سرنوشت نهايی همه موسسات مالی غيرمجاز عنوان كرد و بر لزوم توقف فعاليت اين موسسهها تاكيد كرد. به گفته وی، مردم بايد ســپردههای خود را از اين موسسات بگيرند، زيرا اينها غيرمجاز، كلاهبردار و ناصادق هستند و بدون داشتن تخصص و صلاحيت، با حمايت قدرتها شكل گرفتهاند و صلاحيت پذيرش سپردههای مردم را ندارند. حاتمی يزد بيان كرد: بانك مركزی نيز بايد به سرعت بانكها را طبقهبندی كرده و رتبه اعتبارسنجی آنها را اعلام كند تا مردم با توجــه به اعتباری كه برای هر بانك اعلامشده تصميم بگيرند پول خود را كجا سپرده كنند. وی گفت: رتبهبندی اعتباری بانكها انجام شده، اما هنوز بانك مركزی آن را بهصورت عمومی اعلام نكرده است. بانكهايی كه اعتبار كمتری دارند، سود بيشتری میپردازند تا سپرده جذب كنند. وی گفت: مردم بايد پول خود رااز موسسات غيرمجاز خارج كنند، اما رتبهبندی بانكها هم بايد مشخص شود تا از اين به بعد مردم آگاهانه تصميم بگيرند پول خود را به چه بانكی بسپارند و مسووليت آن را نيز كامل بپذيرند. اين كارشناس بانكی بااشاره به تشديد حواشی مربوط به موسسات مالی بدون مجوز، افزود: اين موسسهها فعاليت غيرمجاز دارند و برای اقتصاد كشور مخرب هستند؛ ازاينرو همگی بايد جمع شوند. حاتمی درباره چگونگی بازپرداخت سپردههای مردم از سوی اين موسسات، عنوان كرد: پيش از هر چيز بايد اموال آنها ارزيابی شوند و ترازنامه شفافی از سوی اين موسسات ارايه شود كه بانك مركزی و مقامهای قضايی بر اساس آن تصميم بگيرند. مديرعامل اسبق بانك صادرات گفت: اين موسسات به دليل غيرمجاز بودن تاكنون ترازنامه خود را به بانك مركزی ندادهاند، اما از اين پس، قوه قضاييه بايد وارد عمل شده و آنها را ملزم به ارايه ترازنامه شفاف و فعاليت در چارچوب قانون كند. وی با اشاره به زمانبر بودن اين مساله، اظهار كرد: تا وقتی دارايی، اموال و ترازنامه موسسات مشخص نشــود نمیتوان كاری انجام داد و چارهای نيست جز اينكه اين موسسات اموال و اطلاعات خود را به بانك مركزی و سيستم قضايی و اطلاعاتی بدهند و بر همين اساس تصميم گرفته شود. به گفته حاتمی يزد، چنانچه اموال اين موسسات شــفاف و برای بازپرداخت پول مردم كافی باشد، میتوانند اين امــوال را در رهن يك بانك بگذارند و آن بانك با اختصاص تســهيلاتی به آن موسسه، جوابگوی سپردههای مردم باشد؛ بهاينترتيب دارايی مردم نيز بهتدريج به نظام بانكی منتقل میشود. وی افزود: از سوی ديگر بحث ادغام هم مطرح است، اما پيشنياز ادغام شدن اين موسسات نيز داشتن حسابهای شفاف و حسابرسی شده است؛ هرچند ادغام هم مشــكلات كلانی دارد و حداقل دو سال زمان میگيرد.

مردم نگران نباشند

پيش از اين فرشــاد حيدری، معاون نظارتی بانك مركزی جمهوریاسلامیايراناعلام كرد: ساماندهی موسسههای غيرمجاز همچنان در دستور كار است؛ بنابراين هموطنانبابت سپردههای خودنگراننباشند. وی عنوان كرد: در چهار سال گذشته سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، برخورد جدی با شبكههای غيرمجاز دخالتكننده در بازار پولی و بانكی بود كه اميدواريم امسال بتوانيم ساماندهی موسسههای غيرمجاز در كشــور را نهايی كنيم تا بانكهای مجاز بتوانند براساس مقرارت و قوانين بدون رقابت ناسالم و مزاحمت واحدهای غيرمجاز به بهترين وجه خدماترسانی كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.