ا نتتشارو یب دآمااروترابمرپدپیذیرشیتاپرازتورهیاهرتمرسراال 95 ها نشوانلدا د

Asre Ertebat - - گزارش -

هفته قبل انتشــار نتایج رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر ســال ۹۵ و همچنین آخرین وضعیت ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، زنجیره موفقیتهای همراهاول و فاصله زیاد این اپراتور با رقبا را تمدید کرد. به گزارش عصر ارتبــاط، پیشبینی وضعیت بازار خدمات تلفــن همراه در ایــران در ســالهای اخیــر کار چندان پیچیدهای نیســت و اپراتور اول همچنان در حال تثبیت موقعیت، کسب جوایز و ثبت رکوردهای جدید است. تحلیل موقعیت حاکم بر بازار اپراتورهای ارتباطی و چرایی پیشتازی همراهاول نیز به زبان ساده روشن است. نخست آنکه هدفگذاری و برنامهریزی بلندمدت، کلان و صحیح در کنار ثبات مدیریت این غول ارتباطــی ایران، از جمله مهمترین دلایل موفقیت شــرکت ارتباطات ســیار شد. موفقیتی که امروز آمار بازار ارتباطات و البته بورس کشور بدون نیاز به تحلیل و تفسیر، موید آن است. نکته دوم آنکه همراهاول در رویکــرد و تصمیمی صحیح، واکنش های هیجانی به برخی اقدامات غیرســازنده رقبا نداشت و وارد رقابت منفی نشد. دلیل سوم آنکه در نتیجه تداوم دلایل نخست و دوم، اتفاق مهم دیگری رخ داد که آن خلق پدیده بسیار ذیقیمتی به نام « ارزش برند » بود. سیمکارتها و برند همراهاول حالا در بازار و در میان کاربرانش، جایی برای رقبا باقی نگذاشتهاند. و در نهایت این که اشتباه یکی از رقبا در تحلیل آینده بازار، تعاملات ضعیــف و توجه به منافع کوتاهمدت نیز دســت به دست سایر عوامل داد تا شــرایط را به سمت یکهتازی همراهاول پیش برد. اما همان طور که ذکر شــد، هفته قبل آمار ترابردپذیری از سوی ســازمان رگولاتوری منتشر شد که بر این اساس، اپراتور اول با تاکید بر اینکه در طرح ترابردپذیری با فاصله بسیار نسبت به رقبا پیشتاز اســت، اعلام کرد: طی حدود یکسال اخیر، همراهاول بیش از ۷۵ هزار مشترک جدید از مشترکان اپراتورهای رقیب از طریق طرح ترابردپذیری جذب کرده است. همراهاول با بیان اینکه تا ۲۹ خردادماه ۹۶ تعداد ۷۵۴۵۶ مشــترک از اپراتورهــای دیگر جذب کرده اســت، عنوان کرد تراز نهایی ترابرد ۲۰۵۱۲+ بوده که بهعبارت دیگر، تنها اپراتوری است که با اختلاف بسیار تراز مثبت دارد. بر اســاس این گزارش، همراهاول تاکنون ۱۸۶۱۱ مشترک بیش از ایرانسل و ۱۹۰۱ مشترک بیش از رایتل از این دو اپراتور در فرایند ترابرد جذب کرده است. همچنین همراهاول در شــاخصهای فرعی مانند «میزان درخواســت از اپراتورها برای ترابرد »، «میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری » و «رضایتمندی از کل فرایند ترابردپذیری » وضعیت مناسبی داشته است. طبق آمار رســمی، در شــاخص «میزان درخواســت از اپراتورها برای ترابرد»، تعداد درخواست خروج از ایرانسل به ســمت همراهاول ۱۰۷۹۸۴ مورد اســت. در شاخص «میزان موفقیــت در اجرای مناســب ترابردپذیری» نیز همراهاول ۶۴ درصد موفقیت داشــته است که با توجه به داشــتن تعداد زیادی از مشــترکان دایمی، امتیاز بالایی محسوب میشود. در شاخص «رضایتمندی از کل فرایند ترابردپذیری» نیز طبق نظرســنجی رسمیشــرکت پایا )پیمانکار فنی طرح ترابردپذیــری( که بهصورت پیامکی انجام میشود، ۶۲ درصد از کسانی که ترابرد کردهاند از کل فرایند ترابردپذیری همراهاول رضایت داشتهاند. در چند روز گذشــته برخی آمــار و ارقام اعلامشــده در رســانهها در خصوص ترابرد با آمارهای رســمی و معتبر، مغایرت فاحش و آشــکار داشــته و بهنظر میرسد برخی بهدنبال حاشیهســازی و توجیه موفق نبودن خود در این طرح ملی هستند. از آنجا کــه ترابردپذیری شــمارههای تلفــن همراه، به مشــترکان اجازه می دهد که با حفظ شــماره به صورت آزادانه و بر اساس تمامی شــاخصهای کیفیتی و قیمت محصولات و خدمات، اپراتور برتــر را انتخاب کنند، آمار ترابرد نشان میدهد که مشــترکان تلفن همراه در کشور با در نظر گرفتن تمامی شــاخصهای کیفیتی و قیمتی، همراهاول را به بقیه اپراتورها ترجیح دادهاند. پیش از این، وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات در ۸ شــهریور۹۴ در مراســم افتتاح ۱۰ پروژه مهم همراهاول به مناسبت هفته دولت با اشاره به امضاي تفاهمنامه ترابرد شمارههای تلفن همراه از سوی سه اپراتور گفته بود : «اجرای ترابردپذیری از سوی اپراتورها، یک وزنکشی واقعی محسوب میشود .» همراهاول در پایان گزارش خود با بیان دلایل این موفقیت بزرگ، بهرغم پیشبینی برخی کارشناسان و صرف هزینه گزاف تبلیغاتی برخی رقبا، تاکید کرده اســت: پوشــش گسترده شــبکه، راهاندازی ســریع اینترنت نسل ‪/۴ ۵‬و افزایش دو درصدی سهم بازار در ســال گذشته، مرهون وفاداری و اعتماد کامل مشــترکان به عملکرد این اپراتور اســت که بر خود لازم میدانیم از همراهــی این عزیزان تشکر کنیم.

اعلام اپراتورهای برتر ارتباطی در سال 95

هفته قبل اما نتایج رتبهبنــدی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ نیز از ســوی رگولاتوری اعلام شد که به موجب آن همراهاول رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ارزیابی، رتبهبندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزههای ثابت و سیار توسط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد و در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور که از ارزیابی سال ۹۲ در اختیار همراهاول است، باز هم تکرار شد. علیاصغر عمیدیان، رییس ســازمان تنظیــم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با ســایت این ســازمان با اعلام اسامی شرکت های برتر، گفت: ارزیابی و رتبهبندی با مشــارکت حداکثری اپراتورها و با تاکیــد بر معیارهای افزایش رضایت مشــترکان، تعامل بــا رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانونمداری، رعایت الزامات پروانهای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است. این ارزیابی بر اســاس شش معیار متشــکل از سه معیار توانمندساز )برنامهریزی قانونمدار، فرایندهای سازمانی و بسترسازی ارتقای کیفیت ســرویس( و سه معیار نتایج )رگولاتوری و جامعه، مشــتریان و نتایج عملکردی( و ۲۱ زیرشاخص شکل گرفته اســت و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص های منفی با ســقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است که در این مدت، تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارایهدهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشــد و ناظران ســازمان بهمنظور بررسی دقیق مستندات و صحتسنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است. براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای ســیار ، «شــرکت ارتباطات ســیار ایران )همراهاول )» اول، «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل » دوم و «شرکت خدمات ارتباطی رایتل » سوم شد. همچنین در بخش دارندگان پروانه انتقــال داده مبتنی بر فناوری بیســیم ثابت FWA( ،) «شــرکت ارتباطات مبیننت » اول و «شــرکت خدمات ارتباطی ایرانســل » دوم، در بخش دارنــدگان پروانه ایجــاد و بهرهبرداری از شــبکه ارتباطات ثابت FCP( ،) «شرکت انتقال دادههای آســیاتک » و در نهایت در بخش دارنــدگان پروانه ارایه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره SAP() «شــرکت ارتباطات ماهوارهای سامان » حایز رتبه برتر نسبت به سایر شرکتها شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.