شبکه مخابراتی «آی.پی.تی.وی»؛ عرصه ظهور یک ابردایناسور!

Asre Ertebat - - گزارش -

ادامه از صفحه2

- DVB-S (پخش دیجیتالی ویدیو با ماهواره(؛ - DVB-T (پخش دیجیتالی ویدیو با آنتن زمینی(؛ - DVB-C (پخش دیجیتالی ویدیو با کابل(؛ - تلویزیون تحت وب ‪Web TV(‬ )؛ - تلویزیون اینترنتی تحت موبایل ‪Mobile Internet(‬ TV )؛ - تلویزیون پخش محتوای OTT و - TV-over-IP (ارســال برنامههای تلویزیونی روی آی.پی(. در اغلب فناوریهای مذکور، پایانــه دریافت برنامههای رادیوتلویزیونی، دســتگاه تلویزیون خانگی است. اما در آی.پی.تی.وی مورد نظر اتاق اصناف، گفته میشود هر نوع پایانه رایانهای مورد استفاده قرار میگیرد، مانند: گوشی تلفن همراه، لپتاپ و تبلت. [ضمنا گیرندههای ویژه «آی.پی.تــی.وی» وجود دارند؛ ماننــد گیرندههــای Apple-TV یــا T-Home- ‪Media Receiver 300‬ که در یک پیکربندی خاص، با میانجیگری یک Set-Top-Box متصل به دستگاه تلویزیون خانگی، امکان بهرهبرداری از «آی.پی.تی.وی» را به کاربر میدهد و درنتیجه، کاربر اصلا متوجه نمیشود که برنامههای تلویزیونی را از طریق اینترنت دریافت میکند. عرضه جهانی ستاپباکسهای «آی.پی.تی.وی ایرانی» در ۱۰ کشور در آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، جنوب شرقی آسیا و در کشورهای فارسیزبان منطقه از اردیبهشتماه ۱۳۹۵ آغاز شد و هنوز ادامه دارد]. بهرهبرداری از «آی.پی.تی.وی» در گســترهای محدود را «آی.پی.تی.وی ایمن» ‪Secure IPTV(‬ ) مینامند، در برابر «آی.پی.تی.ویباز». بهنظر میرسد که «آی.پی.تی. وی» اتاق اصناف ایران از نوع «آی.پی.تی.وی ایمن» است. هرچند OTT بعدها رایج شــد و از نظر فنی برتریهایی نسبت به IPTV دارد، اما اگر راهحل «آی.پی.تی.ویباز» را در نظر گیریم، بهدلیل استفاده از پهنای باند اینترنت و استفاده نکردن از شبکه اختصاصی در «آی.پی.تی.ویباز»، این راهحل، قابل قیاس باOTT است، ولیOTT فاصله زیادی با «آی.پی.تی.وی بسته» دارد. در حال حاضر نرمافزار «آی.پی.مدیا» برای دریافت آی.پی. تی.وی روی گوشــی همراه، از طریق ‪Google Play‬ و ‪App Store‬ در دســترس کاربران آی.پی.تی.وی قرار دارد. با اســتفاده از این نرمافزار میتوان به آرشــیو فیلم، سریال، کارتون و ســرگرمی روی انواع گوشیهای تلفن هوشمند و تبلت دست یافت.

ابردایناسور ظاهر میشود!

صدور مجوز فعالیــت اقتصادی در بــازار مخابراتی «آی. پی.تــی.وی» و تعریــف اســتانداردها و تعرفهگــذاری ستاپباکس ویژه دریافت «آی.پی.تی.وی» روی دستگاه تلویزیون، از ســوی سازمان صداوســیما اعمال میشود. این ســازمان رأســا، هم ابربهرهبردار IPTV و هم یگانه مقرراتگذار آن در کشور اســت، درحالیکه در این بازار دارای سهم مالکیتی نیز هست! از آنجا که «آی.پی.تی.وی» بــه روشهای مختلف اجرا و بومیسازی میشود، مراجع مقرراتگذاری ملی «بخش تی.وی» در هر کشــور تعریف بومی خود از «آی.پی.تی. وی» را استاندارد و اعلام میکند. ما در ایران اما از سه چیز محروم هستیم: ۱( نه تعریف بومیسازیشده استانداردی از «آی.پی.تی.وی» داریم، ۲( نه دارای یک «مقرراتگذار ملی و قانونی تنظیم مقررات رادیوتلویزیون» هســتیم و ۳( نه واقعیتی به نام «بخش تی.وی» میشناســیم! آنچه داریم: انحصاری است دولتی فراتر از دولت که امپراتوری عظیم خود را هر روز بیشتر از روز پیش به روش مشارکت تجاری و شرکتیســازی corporatization( ) بســط میدهد و در نتیجه: از ســویی با «خودمقرراتگذاری» در عین خلأ قانونی، جای ســازمانی قانونی برای تنظیم ملی مقررات رادیوتلویزیون در کشــور میگیرد و از سوی دیگر، با آزاد نکردن فعالیتهای رادیوتلویزیونی، از ایجاد «بخش تی.وی» در کشور ممانعت بهعمل میآورد و اغلب در مقابل وظایف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قد علم میکند. شاید بپرســید: ما چرا «بخش تی.وی» نداریم؟ - بخش تی.وی نداریم، زیرا زمینهساز بخش یا سکتور sector( ) تعدد فعالان اقتصادی مســتقل و بازیگــران آزاد در عین وجود رقابتی سالم با یکدیگر اســت و ایرانیان با وجود آن انحصار مطلق در بازار تی.وی، هیچگاه رقابتی در این بازار بزرگ مشاهده نمیکنند و هرگز بازیگران جزء در فعالیت اقتصادی خود آزاد نبوده و نیستند تا بخش و سازمان ملی تنظیم مقررات بازار مربوط را بر اساس قانون شکل دهند. ســازمان صداوســیما تا آنجا که در توان دارد، میکوشد صنعت و بازار تی.وی و بخش مخابرات کشور را کنترل کند. اکنون در مقابل دیدگان باز اعضای شــورایعالی فضای مجازی، همافزایی ســهجانبه میان سازمان صداوسیما با بزرگترین غول مخابراتی کشور، بهعلاوه بزرگترین نهاد اقتصادی کشــور: اتاق اصناف ایران، شکل گرفته و چنان دایناســور بزرگی در بازار فاوای کشور پدیدار شده که آن سرش ناپیدا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.