مبیننت اپراتور برتر بیسیم اینترنت ثابت

Asre Ertebat - - گزارش -

مدیر روابط عمومی مبیننت از کســب مقام نخست اپراتورهای دارای پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت توسط این شرکت، در ارزیابی سال ۱۳۹۵ سازمان تنظیم مقررات خبر داد. میلاد حریری در این باره گفت: برای سومینبار متوالی است که شرکت ارتباطات مبیننت موفق به کسب جایزه بهترین اپراتور ارایهدهنده اینترنت ثابت بیسیم در ارزیابی سالانه رگولاتوری میشود. وی خاطرنشان کرد: مبیننت همواره میکوشد تا با بهبود مستمر خدمات خود، سطح رضایتمندی مشتریانش را نیز ارتقا دهد و این جایزه دستاورد تمام ارکان مبیننت و نتیجه تلاش برای حرکت در مسیر تعالی مستمر است. ارزیابی، رتبهبندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزههای ثابت و سیار، هر ساله توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با مشــارکت حداکثــری اپراتورها انجام میشــود. در این ارزیابی که ســال هفتم خود را میگذراند، معیارهای افزایش رضایت مشــترکان، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی ســالم، قانونمداری، رعایت الزامات پروانهای و مصوبات کمیســیون تنظیم مقررات مورد تاکید قرارگرفته و اپراتورها بر اساس این معیارها و امتیازات اخذشده در هریک از آنها رتبهبندی میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.