تهرانگردی فناورانه درتعطیلات عید فطر

ابزارهایی برای گشتوگذار ارزانتر و متفاوتتر در پایتخت

Asre Ertebat - - ويژه - نادر نینوایی nadernei@gmail.com

این هفته تعطیــات عید فطر همــه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده و شــکی نیست که مســافران زیادی نیز برای دیدن جاذبههای گردشــگری و دیدنی پایتخــت روانه تهران میشوند. من دوران کودکیام را در شهرستان دزفول ســپری کردم اما چــون پدربزرگ و مادربزرگم ســاکن تهران بودند تابســتانها حداقل یکی دوهفتهای بــه تهران میآمدیم. آن وقتها تهــران همه چیزش بــرای من و خواهرم کــه بچه هایی شهرســتانی بودیم، هیجانانگیز و خارق العاده بود. از لحظه سوار شدن به قطار اندیمشک تهران و طعم خوش پنیر و چای شرکت رجا گرفته تا اتوبوسهای پردود و دیزلی میدان آزادی، برای ما سرشار از خاطره بود. یادم اســت آن موقع در شهر ما فقط یک نوع بســتنی بود؛ بستنی کیم ساده و به همین علت هم طعم بســتنی « مگنوم » پایتخت برای ما چیز دیگری بود. خاصه که تجربه یک هفته ای ما در تهــران از رفتن به کتابفروشــی پدربزرگمان در خیابان انقاب و هدیــه گرفتن کلی کتاب داســتان تا طعم همبرگرهای خوشمزه نزدیک خانه پدربزرگ در تهرانپارس همه برایمان سرشار از هیجانات و شور و شوق کودکی بود. با این وجود اگرچه این تفریحات تمامنشدنی تهران و شــمردن طبقات برج های تهران از پشت شیشــه تاکســی و اتوبوس برای من و خواهرم لذتی زایدالوصف و تمامنشدنی داشت اما گاه مخارج اقامت یک هفتهای ما در تهران برای پدر و مادر کارمندمان مسالهساز بود. در آن زمان یعنی اوایل دهه 70 اتوبوسهای برقی خیلی شــلوغ بودند و خبــری از مترو هم نبــود برای همیــن تهرانگــردی فقط با تاکسی های پایتخت میســر بود. هزینه های تاکسی در تهران هم که سر به فلک میکشید و با جیب کارمندی ســازگار نبود. از ســوی دیگر خبری از تورهــای تهرانگردی و معرفی دیدنیهای تهران از طریــق اپهای موبایلی نیز نبود و در نتیجه وقتی سالها بعد به تهران آمدیم و ساکن این شهر شدیم تازه فهمیدم که ما بیشتر دیدنیهای تهران زیبا را ندیدهایم و حتی از وجود آن اطاع نداشتهایم. حالا اما بــا توجه به پیشــرفتهای فناوری، ساخت اپلیکیشنها و سر برآوردن سایتهای مختلف گردشگری شــناخت اماکن دیدنی تهران به امری ساده تبدیل شده است؛ برای جابهجایی در سطح شهر هم تاکسییابهای اینترنتی کار را ســاده تر و البتــه ارزان تر از همیشــه کردهاند و به گردشــگران پایتخت کمک میکنند تا در صورت تمایل بدون معطل شدن در متروهای بعضا شلوغ و یا گم شدن در تهران با تاکسی دربســتی و البته با کمترین هزینه به دیدن اماکن مختلف تهران بروند. به عاوه موسسات توریستی نیز با ایجاد سایتها و اپهای مختلف و حتی با رزرو آناین هتل، کار تهرانگردی را برای مســافران آسان تر از پیش کردهاند. اگر به تهران آمده اید یا حتی ســاکن تهران هســتید و قصد دارید تعطیــات فناورانه و ارزانقیمتی را در چند روز تعطیلی عید فطر داشته باشید، کافی است از خدمات اینترنتی و اپ هایی که در این مطلب به شــما معرفی میشود، استفاده کنید.

تهرانگردی به کمک سایت شهرداری

در سال های اخیر شــهرداران تهران هریک امکانات متنوعی را به مدیریت شهری پایتخت اضافه کرده و باعث شدهاند این شهر که بیش از 4 هزار مکان فرهنگــی، تاریخی و تفریحی دارد برای توریستها به شهری قابل دسترس و ارزان تبدیل شود. شــاید یکــی از جامع ترین ســایت ها برای آشــنایی با تهران و البته تهرانگردی سایت ســتاد گردشگری شــهرداری تهران باشد . این سایت تورهای مختلف یک روزه و حتی نیم روزه را به کاربــران ارایه می دهد و البته قیمت های آن هــم متعادل اســت. اگر به آدرس اینترنتی ‪visit. tehran. ir‬ مراجعه کنید و از منوی بالای صفحه گزینه تورهای تهرانگــردی را انتخــاب کنید بــا تورهای مختلف یــک روزه، نیــم روزه و همین طور تورهای ویژه پیاده روی و دوچرخه ســواری مواجه می شــوید. قیمت تورهای یک روزه عموما بین 28 هزار تا 45 هزار تومان است و هر تور حداقل شــما را به دیدن سه محل دیدنی تهران می برد و ســاعت اعزام تور 9 صبح بوده و تا 16 بعد از ظهر نیز ســفر شما به طول می انجامد. از منــوی بالای صفحه می توانید گزینه تــور نیم روزه را نیز انتخاب کنید که قیمت این تورها بین 20 تا 31 هزار تومان است و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طول می انجامد. اگر قصد تهرانگردی دارید و به دنبال هزینــه کم هســتید این تورها کاما منطقی و معقول به نظر می رســند و می توانند گزینه مناســبی برای تهرانگردی قلمداد شوند. باتوجه به این که تهیه خودرو و حمل ونقل گردشگران در این تورها کاما بر عهده برگزارکننده تور است پس بابت گم شدن در مســیر یا معطل شدن برای آمدن تاکسی هم آزردهخاطر نخواهید شد. سایت ستاد گردشگری شهر تهران همچنین بخشی به نام «جاذبههای گردشگری تهران » دارد که میتوانید بــا مراجعه به آن و انتخاب یکی از گزینههای تاریخی، فرهنگی، تفریحی و طبیعت سبز با طیف گســترده و متفاوتی از دیدنی های تهران به تفکیک موضوع آشنا شوید. با کلیک روی هر یک از زیر مجموعهها نیز اطاعات مربوط به آن مکان دیدنی برایتان به نمایش در میآید.

تهرانگــردی بــا کمــک اپ ها و تاکسییابها

اگر قصد دارید هزینهتــان برای تهرانگردی از تورهای شــهرداری هم کمتر شود میتوانید بــا مراجعه به گوشــیتان و نوشــتن عبارت « تهرانگــردی » در بخــش جســت وجوی گوگلپلی یا هر فروشــگاه اندرویدی دیگری یکی از اپلیکیشــنهای رایــگان تهرانگردی را بهراحتــی دانلود کرده و روی گوشــیتان نصب کنید. حالا با کمی بالا و پایین کردن اپ موبایلی خود میتوانیــد جاذبههای تاریخی، فرهنگی و تفریحی بی شــمار تهران را دیده، آدرس آنها را خوانده و برای حرکت به ســمت این مقاصد تصمیم خود را بگیرید. نکته مهم در خصوص موزهها اما آن است که به ساعت کاری آنها توجه داشته باشــید و با مراجعه به سایت آنها از باز بودن موزه در ساعت و روزی که شما قصد مراجعه دارید اطمینان حاصل کنید. وقتی مقصدتان را مشــخص کردید چنانکه مایل بودید از تاکســی اســتفاده کنید براي کاهش هزینهتان کافی اســت که اپلیکیشن یکــی از تاکســی یاب های اینترنتــی را دانلود کــرده و پس از ثبتنــام و وارد کردن مشخصاتتان و تعیین مبدا و مقصد و مشخص شــدن هزینه درخواست تاکســی بدهید. به این ترتیب در ســریعترین زمان و بدون نیاز به آدرسدهی و از طریق شناســایی موقعیت شما به کمک جی پی اس تاکسی به سراغتان میآید. به محض ارســال درخواست تاکسی، نام، شــماره موبایل، شــماره خودرو و سایر مشــخصات راننده و خودرو برای شــما روی اپلیکیشن تاکسییاب به نمایش در میآید تا به روشنی بدانید که رانندهتان چه کسی است و خیالتان از این بابت راحت باشد. در ضمن اگر چیــزی در این تاکســی ها جا گذاشــتید هم خیلی غصــه نخورید چون به راحتی میتوانید با راننــده تماس گرفته و از او بخواهید که شی جا مانده را برایتان بیاورد.

سفر فناورانه با مترو

با وجود ارزان بودن نرخ تاکســی یاب های اینترنتی اما اگر باز هم می خواهید ســفر به اماکن دیدنی تهران برایتــان ارزا ن تر تمام شود کافی است اپلیکیشن « مترو تهران » یا اپ « نقشه مترو تهران » و یا اپ « مترو کف دســت » را دانلود کنید تا ضمن در اختیار داشتن نقشــه متروی تهران از نزدیک ترین اماکن دیدنی به هر ایســتگاه اطاع حاصل کنید و در جریان زمان بندی حرکت قطارها و نحوه انتخاب و عوض کردن خطوط مترو قرار بگیرید. قیمت بلیت تک سفره مترو هم 700 تومان و بلیت دو ســفره آن هــزار و 100 تومان است که باید از گیشــه داخل ایستگاه مترو خریــداری کنید. اما اگر قصــد دارید برای سفرهای زیادی از مترو اســتفاده کنید به شــما توصیه می کنیم برای صرفه جویی در وقت و کاهش بیشــتر هزینه تان، یک کارت اعتباری خریده ) قیمــت آن حدود 2 هزار تومان است( و به مبلغ 5 یا 10 هزار تومان آن را شارژ کنید تا دیگر از خرید بلیت برای هر سفر آسوده شوید.

کلام آخر

کام آخر این کــه بر خاف اوایــل دهه 70 که ســفر به تهران باتوجه به نبود اطاعات و ســامانه های آی تی محور و اپ های موبایلی خیلی گران تمام می شد اما حالا می توانید با کمی وقت گذاشتن و دانلود چند اپلیکیشن و مراجعه به چند ســایت به راحتی، با کمترین هزینه و بدون نیاز به اطاعــات قبلی درباره شــهر تهران به دیدن جاذبههای توریســتی پایتخت بروید. البته فراموش نکنید کــه اگرچه بازار عکس ســلفی و قرار دادن آن در اینستاگرام در ایام تعطیات خیلی باب میشود اما چنانچه اکانت شما در حالت خصوصی نباشد، همه و از جمله ســارقان منازل نیز میتوانند عکسهایتان را ببینند! پس لطفا تا قبل از بازگشــت از سفر از قرار دادن عکس های ســفر در شبکه های اجتماعی و خصوصا از مشخص کردن موقعیت گرفته شدن عکس جدا خودداری کنید. ما در تحریریه عصر ارتبــاط ضمن تبریک این عید فرخنده، ســفری خوش برای شما در تهران آرزو می کنیم و امیدواریــم اپ های موبایلی و دستاوردهای آیتی ســفر شما را آسانتر و شیرینتر از همیشه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.