به دنبال نتايج تفاهمنامههاي داخلي وزارت ارتباطات

Asre Ertebat - - ويژه - مریم آریایی

وزارت ارتباطات در سالهاي اخير تفاهمنامههاي متعددي با وزارتخانهها و ســازمانهاي ديگر در دولت در چند حوزه توســعه دولت الکترونيکــی در ابعاد مختلــف، حمايت از کســبوکارهاي نوپــا و دانشبنيان، نظــارت يکپارچه بر طرحهاي فنــاوري و تدوين پيوســت فرهنگــي و... امضا کرده اســت؛ مواردي که اگر به نتيجه ميرســيدند شايد حالا وضعيت روشــني در رتبه دولــت الکترونيکی، رونق کســبوکارهاي نوين و حرکت همگام با فنــاوري روز دنيا داشتيم. انبــوه تفاهمنامهها در کارنامه عملکــرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات کشورمان در دوره وزارت محمود واعظي ديده ميشــود. اين وزارتخانه تفاهمنامههــاي متعددي با وزراي ارتباطات بسياري از کشورهاي دنيا به امضا رساند که سال قبل با انتشار گزارشي با عنوان به دنبال دستاوردهاي ديپلماتيک وزارت ارتباطات به برخي از آنها پرداختيم. اما اين وزارتخانه تنها فهرســت بلندبالايــي از تفاهمنامه و توافق با کشورهاي خارجي را در دستور کار ندارد و در داخل کشور نيز تفاهمنامههاي زيادي در چهار سال گذشته ميان وزارت ارتباطات با ساير دستگاههاي کشور به امضا رسيده است. در مرور اين تفاهمنامهها چند نکته به چشم ميخورد، برخي از آنها جزيياتي ندارد. برخي از آنها تعهدات روشــن و قابل پيگيري ندارد. برخي از آنها به سرانجام خود نزديک شدهاند اما خبري از خروجي آنها نيست. در تمام موارد طبق معمول بسياري از توافقات و قوانين و مقررات هيچ تعهد و مشکلي از بابت عدم اجراي توافقات به چشم نميخورد. در ادامه اهم توافقات وزارت ارتباطات را با ذکر اين نکته مرور ميکنيم که در گزارش حاضر از اعلام توافق زيرمجموعههاي وزارت ارتباطات با ســاير نهادها خودداري شــده و تنها به تفاهمنامههاي وزارت ارتباطات پرداخته شــده اســت. در آينده به نتايج توافق هاي مذکور با ذکر جزييات بيشــتر و ساير زيرمجموعههاي وزارت ارتباطات خواهيم پرداخت.

وعده اعمال نظــارت يکپارچه بر امور فرهنگي، بازرگاني و ارتباطي

شــهريور 93 وزارت ارتباطات در يک تفاهمنامه سهجانبه با وزارت ارشــاد و صنعت، تصميماتي بــراي اعمال نظارت يکپارچه بر امور فرهنگي، بازرگانــي و ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور گرفتند. وزير ارتباطات در آن زمان بر تهيه پيوست فرهنگي در موارد مختلف تاکيد و ابراز اميدواري کرد که اين توافقنامه بتواند در راستاي نهضت توليد محتوا باشد. حالا روشن نيست که سه سال پس از آن تفاهمنامه آيا اين اعمال نظارت يکپارچه وجود داشته يا نه و هرگز بعد از خبري که 11 شهريور 93 منتشر شد ديگر خبري از پيگيري اين تفاهمنامه نبود و آنچه نمود داشت اين بود که در فناوريهاي نوين و رويدادهاي مشترک هيچگاه شاهد پيوست فرهنگي نبوديم و وضعيت نهضت توليد محتــوا هم هنوز در مرحله بايدهايي است که در سخنرانيها بيان ميشود.

تفاهم نامه همکاري بــا آموزش وپرورش براي توسعه شبکههاي تخصصي

در آبان ماه سال 93 هم با هدف تحقق دولت الکترونيکی و توسعه شبکههاي تخصصي دستگاهي مبتني بر شبکه ملي اطلاعات، تفاهمنامهاي ميان وزارتخانههاي آموزشوپرورش و ارتباطات و فناوري اطلاعات امضا شد. افزايــش بهکارگيري هدفمنــد فاوا، گســترش خدمات و محتواي آموزشي، تربيتي و پژوهشي در فضاي مجازي براي استفاده جامعه آموزشوپرورش کشور بخشي از محورهاي همکاري در اين تفاهمنامه مشخص شده است. توســعه شــبکه ملي مدارس ايران، توســعه آموزشهاي الکترونيکي براي آموزش و توانمندسازي فرهنگيان، تامين خدمات موتور جستوجوي فارسي براي استفاده در شبکه ملي مدارس ايران )رشــد(، حمايت همهجانبه و پشتيباني مالي از اجراي برنامه راهبردي هوشمندســازي مدارس در راستاي تحول در آموزشوپرورش، از جمله تعهدات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. در اين مورد هم هيچگاه بعد از آن نشست مشترک، خبري از اجراي مفاد آن تفاهمنامه منتشر نشــد و تنها در خرداد سال 95 يک عضو هيات عامل ســازمان فناوري از تشکيل چند کارگروه تخصصي و تلفيقي براي ترســيم نقشــهراه و پروژههاي توســعهاي مشــترک خبر داد. او همچنين از تشکيل کنسرسيومي در اين راســتا خبر داد که قرار بود به عنوان اولين اپراتورهاي اين حــوزه خدمات الکترونيکي به دانشآموزان ارايه دهند.

توافق 150 ميلياردي صندوق کارآفريني اميد با وزارت ارتباطات

در دي مــاه 94 توافقنامه همکاري مشــترک بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بــا صندوق کارآفريني اميد به امضا رسيد. مدت اين توافق پنج ساله بود و قرار بود که طي اين سالها 100 ميليارد ريال توسط صندوق و 50 ميليارد از منابع صندوق کارآفريني اميد براي حمايت از کسبوکارهاي اين حوزه پرداخت شود. چهار ماه بعد از ايــن توافق، وزارت ارتباطــات از برگزاري نخســتين کارگروه ويژه براي اجراي اين تفاهم خبر داد و اعلام کرد که 50 ميليارد ريال از محل منابع اين وزارتخانه براي حمايت از کسبوکارهاي نوپا پرداخت ميشود. يک سال از اين توافق ميگذرد و وزارت ارتباطات تا به حال خبري از اجراي آن نداده و تنها در فروردين ماه امسال مانند اکثر سخنرانيها با اين موضوع وزير ارتباطات اعلام کرد که اين وزارتخانه از کسبوکارهاي نوپا حمايت ميکند، اما اينکه رقم دقيق حمايت و اينکه تا چه حد بر مبناي آن توافق بوده باز هم خبري در دست نيست.

تفاهم با سازمان محيط زيست؛ حتي رييس هم يادش نبود

بار ديگر در اســفند ماه ســال 94 وزير ارتباطات و رييس سازمان حفاظت محيط زيست ســر يک ميز براي امضاي تفاهمنامه نشستند. از جمله اهداف اين تفاهمنامه، کاهش مصرف انرژي سوخت، جمعآوري، بازيافت و امحای زبالههاي الکترونيکــي و جلوگيــري از توســعه آلودگيها، کاهش آلودگيهاي الکترونيکي زيستمحيطي، ايجاد رفاه و سلامت الکترونيکي و... بود که فقــط در يک مورد امحای زبالههاي الکترونيکی هنوز بلاتکليف است. در حالي که بيش از يک سال از اين تفاهمنامه رو به فراموشي ميگذشت در ارديبهشت ماه امسال رييس سازمان محيط زيست اعلام کرد که در حال برنامهريزي و امضاي تفاهمنامه مشترک با وزارت ارتباطات براي بازيافت وسايل الکترونيکي هستيم.

پدافند غيرعامل فاوا با چاشني عناوين کلي

در آبان ماه ســال گذشــته و در هفته پدافنــد غيرعامل، تفاهمنامه همکاري دانشــگاه فردوســي مشــهد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمينه پدافند غيرعامل فاوا منعقد شد. در اين مورد هم به عناوين کلي برخورد ميکنيم که عنوان ميشود موضوعهاي مهم اين تفاهمنامه در حوزه علمي، پژوهشهاي بنيــادي و کاربردي، تهيــه و تدوين شاخصها، مستندات و الگوهاي مرتبط است.

سر يک ميز با وزارت بهداشت و معماهاي لاينحل

در آذر ماه سال گذشته در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه الکامپ، وزير بهداشــت و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تفاهم نامه همکاري براي توســعه زيرســاخت به ويژه در موضوع گسترش شبکه بهداشت درماني امضا کردند. فراهم کردن زيرســاختها براي ايجاد پرونده الکترونيک ســلامت و جلوگيري از قاچاق دارو با بانک اطلاعاتي دارو و کاهش شکاف ديجيتالي از نتايجي است که قرار بود بر اثر اين تفاهمنامه محقق شود. از اين توافق هم کمتر از يک ســال ميگذرد و هنوز مشکل زيرســاخت مهم ترين مشــکل معماي لاينحــل پرونده الکترونيک سلامت اســت و در مورد قاچاق دارو و کاهش شــکاف ديجيتال هم همچنان منتظر آمار از سوي مراجع رسمي هستيم.

خريد 200 ميليارد توماني با پايان باز

در يکي از آخرين موارد از اين تفاهمنامهها در اســفند ماه سال گذشته دو تفاهمنامه توسط وزارت ارتباطات و معاونت علمي و فناوري رييسجمهور امضا شــد؛ اولين تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متعهد شــده که خريد محصولات دانشبنيان توليد داخل در حوزه ICT را براي استفاده در زيرساختهاي ارتباطي و دسترسي به شبکه ملي اطلاعات تا سقف 200 ميليارد تومان انجام دهد و همچنين تا سقف 150 ميليارد تومان به تامين پلتفرم و زيرساخت فني و مکاني براي شرکتهاي دانشبنيان حوزه ICT بپردازد. در تفاهمنامه دوم هم با موضوع همکاري حمايت از استقرار صنايع دانشبنيان در منطقه ويــژه اقتصادي فراهم کردن زمينه ايجاد گمرک محصولات دانشبنيان از طريق رايزني با وزارت امور اقتصاد و دارايي از ديگر تعهدات وزارت ارتباطات در اين تفاهمنامه به شمار ميرود. هنوز زمان زيــادي از ايــن تفاهمنامه نگذشــته و قاعدتا بايد منتظر تحقــق اهداف آن ماند هرچنــد که تجربه اين تفاهمنامهها حتي در زماني که با تعهد مالي همراه بوده نشان داده چندان نميتوان روي اجراي آن حساب کرد. علاوه بر اين در تفاهمنامه اخير زمان ايجاد اين گمرک و سقف زماني خريدها و تامين زيرساختها روشن نيست.

انبوهي از تفاهم نامه هــا در قالب طرح تکاپو با وزارت کار و استانداريها

به اين فهرســت بلندبالا بايد انبوهي از تفاهمنامههاي طرح تکاپو با وزارت کار و استانداري ها و تفاهم نامه هاي ديگري که در اســتانها و ســفرهاي وزير ارتباطات امضا شــده را اضافه کرد. امضاي 14 تفاهمنامه در گلســتان، 24 مورد در خراســان رضوي، 16 مورد در کرمان و 26 مــورد در يزد و.... آن هم تفاهمنامههايي که هيچ جزيياتي از آنها در دسترس نيست. حالا و در پايان دولت بهتراست وزارتارتباطات يک بار ديگراين تفاهمنامهها را مرور کند و توضيح دهد کهاين فهرستبلندبالاي تفاهمات هر کدام در چه مرحلهاي هستند، اگر پيگيريهاي بعديانجام شده و کارگروهي تشکيل شده نتيجه آن چيست؟ اگر انجام نشده علت چيست؟ آيا اين تفاهمات بهطور اساسي تعهدي هم ايجاد ميکند يا خير؟ و آيا در نهايت چيزي هم به کارنامه چهار ساله اين وزارتخانه افزوده ميشود يا عمر وزارت واعظي تمام ميشود وازاين تفاهمنامهها فقط يادگاري دور ميز نشستن باقي ميماند و بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.