تفکیکترافیک ا يارياننیت دررنهفتتهکهمچشناتندربنبست

های گذ

Asre Ertebat - - ويژه - سیاوش روشنی

هفته گذشته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در اظهارنظری وجود اشکالات فنی در اجرای طرح تفکيک اينترنت داخلی و خارجی را تاييد کرد تا بر گزارش های قبلی عصر ارتباط در اين خصوص صحه گذاشته شود. هفته قبل همچنين بازار شايعات در خصوص آينده واعظی نيز داغ بود و بحث تصدی احتمالی وی بر اين وزارتخانه در دولت بعدی يا برکناری از پست وزارت به نقل محافل رسانه ای تبديل شده بود و در اين خصوص نظرات متناقضی ارايه می شد. از سوی ديگر اما هفته گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی دستورالعمل جايزه دولت الکترونيکی را ابلاغ کرد و البته سازمان های دولتی ملزم به شرکت در بخش تکليفی آن شدند. خبر ديگر اما آنکه هفته قبل هيات وزيران با تصويب آيين نامه ای، شيوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات را مشخص کرد تا تکليف نحوه تخصيص اين وام برای سال 96 کاملا مشخص شود.

تعليق اعمال تخفيف در استفاده از محتوای داخلی

هفته گذشــته معاون نظارت و اعمال مقررات ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطــات راديويی درمــورد گلايــه کاربــران در خصــوص عــدم شفاف ســازی قيمت اينترانت از اينترنــت صحبت کرد. وی در اين خصــوص گفــت: اپراتورهــای ارتباطــی مطابق با روش های مختلفی در حال اعمال مصوبه قيمت شبکه ملی اطلاعات هســتند که ممکن اســت از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد. وی با بيــان اينکه چنانچه مشــترکی به ســايت های داخلــی مراجعه کنــد، هزينــه اينترنــت وی نصف می شــود، افزود: البته اينکه مشترک احساس کند هر سايت فارســی، شــامل اين مصوبه شده است درست نيســت. در حال حاضر اين مصوبه برای حدود 100 تا 200 سايت پربازديد که از ســوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرايی می شود و اين ســايت ها به عنوان سايت های واجد شرايط درنظر گرفته شده اند. وی تاکيد کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافيــک داخلی واجد شــرايط را بــرای اپراتورهای ارايه دهنده خدمات اينترنت، اعلام می کنيم، چرا که اين موضوع ابعاد مختلفی دارد. معاون نظــارت رگولاتوری توضيح داد: وقتی ســايت داخلی لينــک بين الملل دارد، ترافيک بين الملل برای کاربر محاســبه می شــود اما ممکن اســت کاربر فکر کند کــه بايد هزينه ســايت های داخلی را بپردازد. از ســوی ديگر تغيير دايمی آی پی آدرس های سايت های ايرانی يکی از مشکلاتی است که ســبب شده تفکيک ســايت های اينترنتی به راحتی صــورت نگيرد و بايد برای آن راه حــل فنی پيدا کــرد. اين قبيــل موارد نيازمند بررســی دقيق تر اســت و ابعاد مختلف آن در اين دستورالعمل اعلام خواهد شد. عصر ارتباط از ماه ها قبل در خصوص مشــکلات تغيير آی پی آدرس سايت های ايرانی و ســاير ايرادات فنی در اجرای طرح کاهش قيمت اينترنت داخلی هشــدار داده بود. معاون رگولاتــوری اظهــار اميدواری کــرده که در دســتورالعمل جديد، روشــی برای اســتعلام ميزان اســتفاده کاربران از اينترنت داخلی مبتنی بر شــبکه ملی اطلاعــات و تفکيک آن بــا اينترنــت بين الملل، به کار گرفته شود. بــه گفته وی تاکنون بالغ بر 40 جلســه هم انديشــی با حضور اپراتورهــای اينترنــت در رگولاتوری برای رســيدن به يک راهکار نهايی و دســتورالعمل مدون درخصوص ترافيک ســايت های واجد شرايط داخلی برگزار شده است و قرار اســت به زودی دستورالعملی يکپارچه برای شناســايی ترافيک واجد شرايط ابلاغ شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شــفاف تر، مصوبه قيمت دسترســی به شــبکه ملی اطلاعات را اجرايی کنند . مطابق با مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اپراتورهــای ارتباطــی بايــد از اول فروردين ماه در خصوص تفکيک نرخ دسترســی به سايت های داخلی با ســايت های خارجی اقدام می کردنــد. اين درحالی است که امروز بســياری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قيمت اســتفاده از اينترنــت داخلی با اينترنت بين الملل احســاس نمی کنند.

شــايعات درباره گزينه های وزير ارتباطات دولت دوازدهم

با نزديک شدن به زمان تحليف حسن روحانی به عنوان رييس دولت دوازدهــم، گمانه زنی ها درباره تغييرات کابينه افزايش يافتــه اســت و هــر روز خبر، شــايعه و گمانــه ای از يک گوشــه فضــای مجازی درباره ليســت وزرای جديد منتشر می شود. درباره وزارت ارتباطات امــا اگرچه برخی شــايعاتی را از احتمال رفتن واعظــی از وزارت ارتباطات را مطرح می کنند اما هيــچ گزينه جــدی جايگزينی برای او تاکنون مطرح نشده است و شــايعات صرفا پيرامون ماندن يا رفتن واعظی در گردش هســتند. برخی از رســانه ها با ذکر اين کــه واعظی از شــخصيت های نزديک به حســن روحانی رييس جمهور ايران است معتقدنــد کــه واعظــی مطمئنا در ســمت وزارت ارتباطــات باقــی می مانــد. ايــن گــروه بــا ذکر فعاليت هــای انتخاباتــی واعظــی به نفــع روحانی معتقدند که روحانــی با انتخاب واعظــی به عنوان وزير به نوعی به تلاش های او در جريــان انتخابات پاسخ می دهد و دوست نزديک خود را در دولت حفظ میکند. گروهی ديگر از افــراد آگاه اما در خصــوص کارنامه واعظــی در چهار ســال گذشــته معتقدنــد که وزير ارتباطــات در انتهای دولت يازدهم پســت وزارت را از دست خواهد داد و برای او ســمتی جايگزين مثل مسوول دفتر رياست جمهوری در نظر گرفته می شود. اين گروه همچنين شــرکت نکردن رييس جمهور در مراسم افتتاح فازهای اول و دوم شبکه ملی اطلاعات و وقوف روحانی بر نيمه کاره بــودن طرح های مذکور در اين زمينه را نشــانه ای از احتمــال اتمام صدارت واعظی در وزارت ارتباطات می دانند.

اعلام دستورالعمل جايزه دولت الکترونيکی

هفتــه قبــل رييــس ســازمان مديريــت و برنامه ريزی کشــور دســتورالعمل جايــزه دولــت الکترونيکی را ابلاغ کرد. براســاس ايــن دســتورالعمل ماموريت جايزه دولــت الکترونيکــی، ارزيابی ميزان توسعه دولت الکترونيکی در دســتگاه های اجرايی و ايجاد انگيزه در اين دستگاه ها است. اين جايزه بــه دســتگاه های اجرايی مــاده 5 قانون مديريت خدمات کشــوری که به دنبال ارايه بهترين تجــارب در زمينه اســتفاده از فنــاوری اطلاعات و ارتباطات برای توســعه الکترونيکــی و ارايه خدمات بهتر به ذی نفعان خود هستند اعطا می شود. براساس اين دســتورالعمل تمامی دستگاه های اجرايی ملزم به شــرکت در بخش تکليفی جايزه دولــت الکترونيکی هستند . نکته جالب اين که ارزيابی اين جشنواره را داوطلبان و نماينــدگان بخش خصوصــی در کنــار نمايندگان دستگاه های اجرايی برعهده خواهند داشت. براســاس زمان بندی اعلام شــده برای ايــن جايزه، دستگاه ها درخواســت های خود را از ابتدای شهريور هر سال تا پايان ارديبهشت ســال بعد ثبت می کنند. ارزيابی ها از ابتدای خرداد ماه آغاز شــده و در هفته دولت و در شــهريور برندگان اعلام می شوند. بنابراين بايد انتظار داشــت نخســتين برندگان اين جايزه در هفته دولت سال آينده اعلام شوند. همچنيــن پــس از ارزيابی هــای انجــام شــده، اگر دستگاهی کمتر از 300 از 1000 امتياز لازم را کسب کند، گــزارش عملکرد نامناســب دســتگاه در حوزه دولت الکترونيکی به رياست جمهوری اعلام می شود. اما برای امتيازهای بالاتر، به ترتيــب از امتياز کم به زياد، گواهــی اهتمام، گواهــی اشــتهار، تقديرنامه، تنديــس بلورين، تنديــس ســيمين و تنديس زرين داده می شود.

شيوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات

هفتــه قبل هيــات وزيــران با تصويب آيين نامه اجرايی، شيوه اعطای وام وجوه اداره شــده در وزارت ارتباطــات را مشــخص کرد. به ايــن ترتيب هفته گذشــته عاقبت هيــات وزيران در جلســه روز 21 خردادماه، به پيشــنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشــور، آيين نامه اجرايی جــزء ) 1( بند ج تبصره 18 قانون بودجه ســال 1396 کل کشــور را تصويب کرد. بر اســاس اين آيين نامه وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات و بانــک عامل موظفند حســاب های مربوط به وجوه اداره شــده را به صورتی نگهــداری کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط بــه مصرف آن به تفکيک طرح ها، اصل و ســود تســهيلات اعطايی و اقســاط معوق و ميــزان وجوه اداره شــده و مانــده اعتبارات قابــل تحصيل باشــند و ابهامی در ايــن رابطه وجود نداشته باشد. همچنيــن بــه منظور نظارت بر حســن اجــرای اين آيين نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر ســه ماه يک بــار عملکرد اعتبارات موضوع ايــن آيين نامه را به ســازمان برنامه و بودجه گزارش کنند. روند اعطای وام در دولت آتی مشخص خواهد کرد که آيين نامه جديد تا چه حد می توانــد ضعف های قبلی نحوه اعطــای وام وجوه اداره شــده را برطرف کرده و انتقادات وارده را کاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.