ترفندهاي تايپ و صفحهآرايي با

Asre Ertebat - - ايستگاه -

این کتاب برای کســاني که علاقه به کار در زمينه تایپ و صفحه آرایي دارند یا در مورد انجام کارهاي تایپ کتاب یا پایان نامه خود با مشــکل مواجه شده اند می تواند راهنمای بسيار مفيدی باشد. در نوشــتن پایان نامه و کتاب، موضوع پيدا کردن تایپيســت مورد اعتماد مساله ای جدی اســت، اما با رعایت اصول ذکرشــده در این اثر می توانيد با کمک ترفندهایی که از ورد ذکرشده خودتان به راحتی کار تایپ را به دست گرفته و به انجام رسانيد. این کتاب توسط مهدی شکری نوشته شده و انتشــارات ناقوس آن را در 500 نسخه و به قيمت 12 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.