شارژ وایرلسخودروهای الکتریکی

Asre Ertebat - - نوآوري - مژگان كريمنيايي ORNL ORNL ORNL BMW BMW BMW BMW BMW BMW

با تشــدید بحران آلودگی هوا و تبعات جانبی آن مانند سوراخ شــدن لایه اوزون و ذوب شــدن یخهای قطب، استفاده از خودروهای الکتریکی برای حفظ محیط زیست به یک اولویت تبدیل شده و حتی برخی کشورهای اروپایی الگوی توسعه خود را بر استفاده از خودروهای الکتریکی به جای خودروهای دیزلی قرار دادهاند. با این وجود تــوان پایین ذخیره انــرژی در خودروهای الکتریکی و محــدود بودن جایگاههای شــارژ خودروها در شهرها و کشــورهای مختلف موجب شده هر روز راه جدیدی برای شــارژ خودروهای الکتریکی ارایه شــود. یکی از جدیدترین روشهای شارژ خودرو که شاید حتی به نظرتان کمــی غیرقابل باور بیاید، شــارژ خودروهای الکتریکی از طریق وایرلس است. در حال حاضر تحقیقــات مختلفی برای رشــد فناوری شــارژ خودروهای الکتریکی خودرو از طریق وایرلس در جریان است. در یکی از جدیدترین این تحقیقات محققان لابرتواربینالمللی موفقشــدهاندکهباسیستم جدیدی که طراحی کردهاند، شارژ وایرلس 20 کیلووات با بازدهی بالای 90 درصد را در شرایط آزمایشگاهی رقم بزنند؛ این میزان توان شارژ وایرلس تقریبا سه برابر میزان شارژی اســت که تا پیش از این از طریق فناوری وایرلس قابل دریافت بود. آنطور که محققان لابرتوار بینالمللی

مطرح کردهاند در انجــام تحقیقات آنها کمپانی تویوتا، کمپانی سیسکو، اواتران و یک مرکز تحقیقاتی از دانشگاه کلمسون نیز حضور داشتهاند. طبقهدفگذاری قراراستقابلیتشارژبیسیم در آیندهای نزدیــک باز هم افزایش یافتــه و به 50 کیلو وات برسد. با این توان بالای شــارژ وایرلس امکان شارژ کردن وانتها، کامیونها و سایر خودروهای سنگین نیز وجود خواهد داشــت. بهوسیله شــارژ وایرلس در هنگام سوختگیری نیازی به خارج شــدن از خودرو هم وجود ندارد و کافی اســت با ماشین به قســمتی که شارژ را به شــکل وایرلس میفرســتد بروید تا بهصورت اتوماتیک خودروی شما شــارژ شــود. البته باتوجه به اینکه انرژی الکتریکی از طریق هوا منتقل میشود، رعایت کامل اصول ایمنی درباره آن امری ضروری است. رویای شارژ وایرلس خودروهای الکتریکی وقتی شیرینتر میشود که بدانیم در حال حاضر برخی کشورها از جمله انگلستان در حال کار روی اتوبانهایی هستند که بتواند از طریق کف اتوبان و به شکل وایرلس انرژی الکتریکی مورد نیاز خودروها را برای آنها تامین کند.

اتوبانهای شارژکننده خودروها

دولت انگلستان دو سالی میشــود از طرح اولیه ساخت بزرگراههــای الکتریکی بــرای تامین شــارژ باتری لازم خودروهای الکتریکــی خبر داده و حتــی آزمایشهاي اولیه آن را نیز انجام داده اســت. رانندگان اتومبیلهای الکترونیکی با حرکت بر این جادهها میتوانند بدون توقف و با استفاده از فناوری القای الکترومغناطیسی به صورت بیسیم خودروی خود را شارژ کنند. اندرو جان، وزیر حملونقل انگلســتان در این باره گفته: « این آزمایش ها انگلســتان را در خط مقدم توسعه این فناوری حفــظ خواهد کرد ». وی می افزاید : «پتانســیل شارژ وسایل نقلیه بدون آلایندگی، آنهم در حال حرکت، امکانات جالبی را برای زندگی مدرن فراهم میآورد و ما اکنون بهدنبال پیدا کردن راههایی برای بهبود دادن سفرها و در دســترس قرار دادن وســایل نقلیه بدون آلایندگی برای خانوادهها و مشاغل هستیم ». طی سالهای گذشته عملیات نصب تجهیزات شارژ در فاصلههای 32 کیلومتری از همدیگر در اتوبانهای انگلســتان آغاز شده و باید در همین یکی دو ســال اخیر منتظر افتتــاح اولین اتوبان شــارژکننده خودروهای الکتریکی در جهان و در کشور انگلستان باشیم. شــارژ بیســیم در این طرح دولت انگلســتان در قالب تکنولوژی «اندوکتانس مغناطیسی » است و از راهکاری همانند شارژ بیسیم گوشیهای هوشمند بهره میگیرد. تجهیزات مربوط به این تکنولوژی در خودرو و قسمتهای مختلف زیر سطح جاده نصب میشود و انرژی مورد نیاز نیز توسط کابلهای دفنشده در زیر بزرگراه تامین میشود تا نهایتا میدانهای الکترومغناطیسی به انرژی الکتریکی تبدیل شوند. در قالب سیستم ارتباطی ویژه، جاده نزدیک شــدن خودروی مجهز به این قابلیت را تشخیص داده و فرایند شارژ را آغاز خواهد کرد. با وجود برداشته شدن گامهای اولیه برای شارژ خودروها از طریق وایرلس، چه در حال حرکت و چه در حال ایستاده و در جایــگاه ویژه، عمــا بدون وجــود خودروهایی که توان شارژ شــدن از طریق وایرلس را داشته باشند، تمام زیرساختهای موجود بیفایده خواهند بود.

خودروهایی که توان شارژ وایرلس را دارند

در سالهای اخیر چند شــرکت خودروسازی به ساخت خودروهایی با قابلیت دریافت شارژ وایرلس اقدام کردهاند. گل سرسبد خودروهای شارژی وایرلس اما ساخت کمپانی آلمانی است.شارژربیسیمیکه طراحی کرده مانند سیستمهای شــارژ بیسیم گوشیهای تلفن همراه کار می کند، با این تفاوت که این سیستم در ابعاد بزرگتری طراحی شده و ساخته میشود. دســتگاهدریافتکنندهشــارژ میتواندانرژی الکتریکی را با نرخ ‪3 6/‬ کیلــو وات انتقال دهد. انرژی که بهگفته میتواندیکخودروالکتریکیرادردو ساعت شارژ کند. مهندســان آلمانی طراح این سیستم معتقدند که در آینده می تواننــد این نرخ را تا هفت کیلو وات هم افزایش دهند. سیستمدریافتکنندهشــارژ بهگونهایطراحی شده که بهصورت خودکار و با تشخیص یک عامل خارجی جریانالکتریکیراقطعمیکند. بهکاربراناین سیستم اجازه میدهد که عملیات شارژ را توسط برنامهای در گوشی هوشــمند خود دنبال کنند و به این ترتیب هر لحظه از میزان شارژ باتری اطاع داشته باشند. برخی از خودروهای الکتریکــی جدید کمپانی کادیاک مانند CT6 ســدان و XT5 نیز از توان شــارژ وایرلس برخوردارنــد. محصول جدید شــورولت کــه خودروی الکترونیکی کمپانی مشــهور آمریکایی شــورولت است و چند مدل دیگــر از محصولات ایــن کمپانی بهصورت پایه و اســتاندارد مجهز به فناوری دریافت شارژ وایرلس شدهاند. در حال حاضر لکسوس، تویوتا و جیام نیز برخی خودروهای خود را با قابلیت شارژ وایرلس عرضه میکنند. با توجه به آنکه تقریبا در سالهای اخیر همه کمپانیهای مشهور و نامآشــنای خودروســازی جهان قابلیت شارژ وایرلس را به خودروهای الکتریکی خود اضافه کردهاند و روی خودروهایشان ارایه میدهند پیشبینی میشود که در آیندهای نهچندان دور استفاده از این فناوری همهگیر شده و به امری عادی بدل شود. همچنیــن ســرمایهگذاریهای دولتــی بــرای ایجاد اتوبانهایــی برای شــارژ در حــال حرکــت خودروها، گویای تصمیم دولتهــا برای تحقق رویــای خودروی بینیاز از ســوختگیری در صفهای طویل جایگاههای سوخترسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.