ایجاد سالن اشتغال در الکامپ بیست و سوم

Asre Ertebat - - بازار - HR( HR

سالن اشتغال در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ شرکتهای فعال در حوزه مدیریت و توسعه سرمایههای انسانی، شرکتهای جویای نیروی انسانی در حوزه فاوا و منابع انسانی را به دور یکدیگر جمع میکند. به گــزارش روابط عمومی ســازمان نظام صنفی رایانهای کشــور، باقر بحری مدیراجرایی نمایشــگاه الکامپ با اعلام ایجاد ســالن اشــتغال

) در الکامپ بیست و سوم، گفت: در این سالن فرصت حضور تمام بازیگران عرصه اشتغال در کنار یکدیگر را فراهم میکنیم. این دسته از شرکتها که در حوزه راهکارهای توسعه منابع انســانی به دنبال ارایه راهحلهای نوین در حوزه مدیریت و توسعه سرمایههای انسانی هستند نیز میتوانند در سالن اشتغال حضور داشته باشند و به ارایه سرویس و خدمات بپردازند. بحری به شرکتهایی که برای ساماندهی کارکنان خود به کارشناسان منابع انسانی نیازمند هســتند؛ پرداخت و افزود: این دسته از شرکتها نیز میتوانند با حضور در ســالن اشــتغال جهت تکمیل کادر مدیریت منابع انسانی خود و جذب کارشناســان ماهر در این حوزه اقدام کنند و همینطور با راهکارهای جدید این عرصه آشــنا شوند. مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و سوم گفت: علاوه بر آن شرکتهای بسیاری از اعضای سازمان هستند که به نیروی انسانی جدید نیازمند است، این گروه هم میتوانند در این سالن حضور یابند و ضمن آشنایی با شرکتهای و کمک گرفتن از آنها در این زمینه، از کارشناسان و متقاضیان کار که از الکامپ بازدید میکنند نیز رزومه دریافت کنند یا امکان تکمیل فرمهای استخدامی خود را برایشان مهیا سازند. بحری افزود: این در شرایطی است که بهطور قطع این شرکتها علاوه بر حضور در سالن اشتغال میتوانند در بخشهای دیگر نمایشگاه الکامپ نیز غرفه خود را برپا کنند. بیست و سومین نمایشگاه الکامپ 30 تیر ماه تا دوم مردادماه به همت ســازمان نظام صنفی رایانهای کشــور در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.