مراقبقبضهاینجومی تلفنثابتباشید

Asre Ertebat - - صفحه اول -

روايتهاي بسياري در شبكههاي اجتماعي درباره اين كه چگونه ميتوان يكشبه پولدار شد، نقل ميشود كه بسياري از آنها كذب محض است. اما ظاهرا جريان پولدار شدن از طريق شبكه هوشمند تلفن ثابت صحت دارد! در اين روش، شركتها، موسسات، سازمانها، واحدهای صنفی و حتي اشخاص حقيقي با...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.