وزیر دوازدهم فاوا؛ وزیرآخر یا ماقبلآخرفاوا

Asre Ertebat - - ورود - عباس پورخصالیان

اکنون در جهان، فقط هشت کشور درحال توسعه هستند که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعــات» دارند: ایران، افغانستان، اندونزی، تایلند، کلمبیا، مصر، هندوستان و یمن! دیر یا زود، دوسوم این کشورها نیز «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» کنونی خود را منحل میکنند و مانند سایر کشورهای جهان، یکی از دو راه زیر را میروند: 1- وظایف «وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات» (یا وزارتخانههایی با نام و وظایفی مشابه( را در هر کشور به مقرراتگذاران مربوط محول میکنند؛ براي مثال به: • رگولاتوری پست؛ • رگولاتوری مخابرات؛ • رگولاتوری ارتباطات؛ • رگولاتوری فناوری اطلاعات؛ • رگولاتوری فضای سایبری؛ • در بعضی از کشورها هم، همه امور مذکور را یکجا به یک ابر رگولاتوری تجمیعی میسپارند؛ یا

• علاوه بر ســپردن همــه امــور مذکور به یــک ابر رگولاتوری، حتی سایر امور شبکهای، مانند برق و آب و گاز را هم در آن ابر رگولاتوری تنظیم میکنند. 2- تعدادی از کشــورها نیز برخی از باقیمانده وظایف «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (یا وزارتخانههای دارای نام و وظایف مشابه( را که رگولاتوریها به عهده نمیگیرند، در وظایف یک یا چند وزارتخانه دیگر )مانند وزارت راه، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صنایع و ...( ادغام میکنند. آنوقت ایران و شاید یمن، آخرین کشورهایی خواهند بود که هنوز وزارتخانهای به نــام «ارتباطات و فناوری اطلاعات» دارند و در آن تمبر چاپ میکنند، به صدور انواع پروانه و مجوز فعالیــت برای بخش خصوصی فاوا اهتمام میورزند، و از میان معاونــان وزیر فاوا یکی را بهعنوان رییس هیاتمدیره شرکت سهامی مخابرات، منصوب میکنند تا «هزینه تراکنش» Transaction(

Cost ) را به نفع یک شرکت خصوصی اما به زیان عموم

کاربران و به ضرر اقتصاد ملی، گــران کند یا اگر گران

میکند توجیه کند، درحالیکه ضرورت و فلسفه اولیه وجود فاوا و حضور وزارت فاوا در ایران و در هر کشوری، «صفر کردن هزینه تراکنشها» بوده اســت؛ هرچند دیگر نیازی نباشد وزیر و معاونان و مدیران وزارت فاوا، معنی «هزینه تراکنش»، این سادهترین فرمول اقتصاد را بدانند و برای صفرکردن آن سیاستگذاری کنند.

تا به کی، از آخر، اول؟

اگر از یادها نرفته باشد: 13 سال پیش، ما آخرین کشور جهان بودیم که از نام «وزارت پست و تلگراف و تلفن ،» ظاهرا دست و دل شســتیم ولی باطنا همان کارهای رایج در «وزارت پســت و تلگراف و تلفن » سابق را در وزارت فاوا بازتولید کردیم )و میکنیم(. در آن زمان با دیرکرد و لاجرم با عجله، و در نتیجه نابخردانه و مقلدانه از «وزارت پســت و تلگراف و تلفن » به وزارت فاوا گذر کردیم. پس اکنون و اینبار بیاییم بهموقع بجنبیم و در راســتای عبور جهانی از وزارت فاوا به رگولاتوری فاوا )اگر بشود و بتوانیم( درست عمل کنیم! از میان هشت کشــوری که اکنون وزارتخانهای به نام «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » دارند، احتمالا ایران و یمن آخرین کشورهایی خواهند بود که این نام را سرانجام از فهرست دستگاههای حکومتی خود حذف میکنند. ولی این «آخرین بودن » بهمعنی «کهولت» است و کهولت، در شأن این انقلاب و این بخش جوان در اقتصاد کشــور ایران نیســت. پس انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واقعیتی است که سوخت و ســوز ندارد هرچند دیر یا زود دارد؛ یعنی حتی اگر ایران از روند جهانی انحلال وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات پیروی نکند، باز مجبور است به دلایل نابهنگام بودن قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اموری که در این وزارتخانه واقعا باید صورت بگیرد و نمیگیرد، دست به انحلال قانونی آن بزند و تشــکیلاتی معقول و بهروز به جایش بنشاند.

دلایل انحلال حتمی و قریب الوقوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به ایــن دلایل میتــوان انحلال قریبالوقــوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعــات را تصدیق و حتی زمان وقوع آن را پیشبینی کرد: - اغلب مــواد قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات )مصوب 1383(، پس از خصوصیسازی منسوخ و عملا ملغی شدهاند. - با صدور فرمان تشکیل شــورایعالی فضای مجازی )ابلاغی به تاریخ 17 اســفند 1390(، تعداد دیگری از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شدند ) مانند تنظیم مقررات در بخش اینترنت و صدور مجوز(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.