4 سال گذشته و 4 سال آینده

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی shemirani@gmail.com

ابرقدرتها و کشورهای استعمارگر فارغ از جهت و مسیری که در آن حرکت میکردند، یک شــاخصه مشترک داشته و دارند و آن بهرهگیری از قدرت رســانهها و اقناع افکار عمومی بود، از هیتلر و ابزارهای رسانهای آن دوران گرفته تا ترامپ و شبکههای اجتماعی امروزی. برترین شــرکتهای دنیا نیز بهخوبی با کارکرد رسانهها آشنا بوده و تیمی حرفــهای از متخصصان روابط عمومی، رســانه، جامعهشناس و حتی روانشناس در اختیار دارند تا راه تسخیر دنیا با محصولاتشان را هموار کنند. در کشور ما اما کم نیستند مدیرانی که همچنان ظرافتها و روش کار و استفاده از رسانهها را نمیدانند و به همین جهت بسیارند مدیران، شرکتها و محصولاتی که به واسطه کمدقتی در مواجهه با رسانهها و گاه نیز به علت برداشتهای ناشیانه خبرنگاران، غرق در حاشیه و مشکلاتی شدهاند که به قیمت کنار رفتن از صحنه برایشان تمام شده است. در همین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خودمان، اشتباه یک خبرنگار در شنیدن نام صحیح یک برند برای نخستین بار، موجب به طنز کشیدن برند مذکور و در نهایت باعث تغییر نام آن شد. در نمونهای دیگر یک اپراتور به واسطه بیتوجهی به مشترکان و رسانهها، رفتهرفته آنچنان وجهه عمومی خود را از دست داده که حالا هر طرح و خدمتی که ارایه میکند به عنوان یک دروغ و ترفند جدید انگاشته شده و مورد بیاعتمادی و آماجی از ابهامات و پرسش قرار میگیرد. یا در همین چهار سال گذشته چقدر وقت و انرژی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرف پاسخ به ابهامات، برداشتهای اشتباه و گاه اطلاعات غلط در رسانهها شد، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنها به سهولت و سادگی، قابل اجتناب و پیشگیری بود. اما روی دیگر این سکه استفاده هدفمند و هوشمندانه از قدرت رسانههاست تا مســیر حرکت یک فرد، باور، محصول، طرح و خواسته را در میان تودهها هموار کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آســتانه یک شــروع دوباره است و هر شروعی گذشته از جابهجایی مدیران، به منزله بازتعریف تمام رویکردها و سیاست هایی است که می تواند در چهار سال آینده بســیاری از ناهمواریهای موجود در راه این وزارتخانه را تسهیل کند. این مهم اما میسر نمیشود مگر آنکه از هماکنون و قبل از آنکه روابط جدید شکل بگیرند، به درستی مدیریت و تدبیر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.