نگاهیراهبردیدر عرصهصنعتبیمهکشور

Asre Ertebat - - ورود - دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی در شماره پیش از تقویت صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیکهای مدیریت ریسک و تامین منابع گفتیم و پنج ریسک اصلی در کسبوکار بیمه را برشمردیم. برای کاهش ریسک میتوان به روشهای زیر متوسل شد: - نظارت دقیق بر صورتهای مالی شــرکتها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمهای از سوی نهاد ناظر )بهویژه بیمه مرکزی(، که بایدازاولویتهای مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد؛ امری که تخلفاز آن میتواند سقوط آزاد سهام بیمههای خصوصی دربورس و درنتیجه ورشکستگی صنعتبیمه داخلی را بهدنبال داشته باشد. در واقع میتوان گفت یکیاز چالشهای موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب بهواقع صورتهای مالی و دستکاری نکردن صورتهای مالی است )بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکتهای بیمه، ذخایر خسارات معوق است؛ زیرا ســایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیســت. تنها جایی که حالت تخمینی دارد و میشود عددش را دستکاری کرد، ذخایر خسارات معوق است. اگر هم آییننامههایی برای محاسبه این خسارات باشد، از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش میداند که چه میزان پرونده خســارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده، در نتیجه با وجود آییننامه هم اگر بخواهد دستکاری کند میتواند؛ مگر اینکه حسابرس متوجه شود و بخواهد افشا کند(. لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی بهعنوان یک چالش محســوب میشــود. بدیهی است راهکار مناسب براي جلوگیری از این دستکاری، حاکم کردن مجموعهای از اصول حاکمیت شــرکتی بر شرکتهای بیمه است کهاصولااجازه دستکاری را نمیدهد. مسیر تاریخی نشان میدهد که در بسیاریاز بنگاههایاقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است؛ حتی بسیاری از شرکتها با حسابرس خود تبانی کردهاند و صورتهای مالی دســتکاری شده است که با توجه به این مسایل به مرور پیادهسازی حاکمیت شرکتی در راســتای شــفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذینفعان شکل گرفت. بنابراین پیادهســازی فرایند حاکمیت شرکتی میتواند در این زمینه نیز مثمرثمر واقع شــود. البته اصول حاکمیت شرکتی چیزی نیســت که فقط خاص بیمه باشد؛ اصول حاکمیت شرکتی باید در تکتک سلولهای نهادهای اقتصادی نهادینه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.